Boende

UPS har i många sammanhang fört fram kravet att kommunen måste utarbeta en bostadsförsörjningplan som uppfyller kraven i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar också för oss äldre. Svaren har dock uteblivit. I enskilda sammanhang kan dock en viss påverkan åstadkommas, främst vad gäller tillkomst av seniorboende och trygghetsboende. Ett område som måste genomlysas är relationen mellan dessa former och särskilda boenden, som man bara får tillgång till efter behovsprövning.

Bostadsförsörjning
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och boendemiljöer.

Ordinärt boende
Boende som inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp. (Uppsala kommun)
> Äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder

Inlägg och nyheter som berör boende:

Årsrapport 2018 för SÄV (Samråd Äldres Vård)

Vid 2018 års slut hade UPS arbetsgrupper, SÄV utökas till 50 ombud, i Uppsala kommun finns 36 särskilda boenden, 19 drivs av kommunen och 17 drivs i privat regi. SÄV-ombud finns vid 26 av dem av de 36. Det har varit 2 introduktioner av nya ombud 2018. Under året har...

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 25 februari 2019

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet. Mötesrum: Stora salen, Träffpunkten Storgatan 11, 2019-02-25 kl. 9.00-11.00 Ordinarie ledamöter: FörtroendevaldaCaroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsenJonas Segersam (KD), kommunstyrelsenTobias Smedberg (V),...

UPS Landsbygdsprogram

Uppsala kommun består av en stad, flera mindre orter och stor landsbygd. På landsbygden bor många äldre. Det här programmet syftar till att förbättra vardagslivet för dem som bor för det mesta i egna hus, ibland utan kollektivtrafik, och utan tillgång till service, förutom hemtjänst.