Boende

UPS har i många sammanhang fört fram kravet att kommunen måste utarbeta en bostadsförsörjningplan som uppfyller kraven i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar också för oss äldre. Svaren har dock uteblivit. I enskilda sammanhang kan dock en viss påverkan åstadkommas, främst vad gäller tillkomst av seniorboende och trygghetsboende. Ett område som måste genomlysas är relationen mellan dessa former och särskilda boenden, som man bara får tillgång till efter behovsprövning.

Bostadsförsörjning
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och boendemiljöer.

Ordinärt boende
Boende som inte är särskilt boende räknas som ordinärt boende. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp. (Uppsala kommun)
> Äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder

Inlägg och nyheter som berör boende:

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 1 juni 2018

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2018-06-01 kl. 9.00-12.00 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling, (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD),...

Även äldre behöver bostäder

Ett av Sveriges största bostadsprojekt är Ulleråkersprojektet där skall Uppsala kommun bygga 7 000 lgh.

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 12 juni 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) ÄLF Carina Juhlin förvaltningsdirektör,...

Äldrevänligt boende

Med denna PM redovisar UPS sin syn på hur bostäder, som fyller äldres olika behov och krav, skall planeras. Främst avses den fysiska planeringen, men krav måste ställas, som normalt inte ryms inom dagens planeringsram. Det handlar både om ny byggnation och om omvandling av befintlig bebyggelse. Det krävs en handlingsplan som ställer äldres boende i centrum.