Rehabilitering

I samband med sjukdom, olycksfall eller funktionsnedsättning är rehabilitering viktiga uppgifter för både kommun och region (f d landsting). Regionen svara för rehabilitering inom sjukhusets väggar och genom t.ex. sjukgymnaster. Vem du ska vända dig till beror på dina behov och din situation. Hos kommunen kan du till exempel få hjälp av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och syn- och hörselinstruktörer.
Inom Region Uppsala finns kunskap och hjälp som du kan behöva om du eller någon närstående har en funktionsnedsättning.

UPS bevakar särskilt den rehabilitering som krävs vid utskrivning från sjukhusvård. Varje utförare inom vård och omsorg har som en uppgift att ge erforderlig rehabilitering i sådana sammanhang, oftast med hjälp av kommunens rehabiliteringsteam.

Rehabilitering
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Socialstyrelsen)

Inlägg och nyheter som berör rehabilitering:

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 12 juni 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) ÄLF Carina Juhlin förvaltningsdirektör,...