Stadsplanering

För varje byggprojekt krävs en antagen detaljplan. Den skall i sin tur ligga inom ramen för en översiktsplan, som eventuellt kompletterats med en fördjupad plan för någon del av kommunen, t.ex. innerstaden eller Södra staden. Innan bygget kan sättas igång behövs därefter ett byggnadslov.

UPS har för detta området en arbetsgrupp, stadsplanegruppen. Den har som uppgift att ge svar på de planförslag kommunen lägger ut för samråd. Varje plan har en mängd olika egenskaper som kan bedömas sedda ur äldres synvinkel. Ett  centralt begrepp är tillgänglighet inom bostadsområdet och till service och friområden. Den yttre miljön, framför allt kring bostäder, är ett annat viktigt aspekt på planerna. Vi söker också påverka tillgången till service och till boende för äldre – inte bara särskilda boenden.

Stadsplanering, även benämnd stadsbyggnad eller stadsreglering, är kunskapen och intentionen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse. (Wikipedia)

Julia Erikssons examensarbete (KTH): ”Stadsplanering utifrån ett äldreperspektiv – En studie om hur sociala konsekvensanalyser kan tillämpas för att utveckla goda livsmiljöer för äldre.

 

Elin Elfströms examensarbete (KTH): ”Stadsplanering för en åldrande befolkning – En fallstudie av Ulleråkersprojektet i Uppsala.”

 

Inlägg och nyheter som berör stadsplanering: