Vård och omsorg

I äldrenämndens uppgifter ingår att ge planeringsunderlag för nya vårdboenden, att årligen revidera boendeprogrammet. Där uppmärksammas också äldres boendesituation i övrigt. En stor uppgiften för äldrenämnden är ansvaret för vilka som utför vård och omsorg på särskilda boenden såväl som i eget boende (hemtjänst). Uppföljning och utvärdering av utförarnas arbete är av största vikt.  

UPS följer kontinuerligt och påverkar i möjligaste mån dessa områden. UPS har kontakt med de särskilda boendena via SÄV-grupperna.

Äldreomsorg
Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. (Wikipedia)
Del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer. (NE)

Hemtjänst
Hemtjänst avser bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Primärvård
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. (Socialstyrelsen)

Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. (Socialstyrelsen)

Multisjuklighet
Multisjuklighet betyder att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Mer än 50 procent av befolkningen som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar. När det gäller äldre personer och multisjuklighet talar man om äldre med sammansatta och komplexa behov, eller ibland ”de mest sjuka äldre”.

Geriatrik
Geriatrik är läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år. (NE)

Palliativ vård
Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. (…) Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden. (Nationella Rådet för Palliativ Vård)

Inlägg och nyheter som berör vård och omsorg:

Anteckningar från SÄV-möte nr 2, 11 maj 2022

Datum: 11 maj 2022Tid      :  kl.9.30-12.00Plats    : Stadshuset i Uppsala.Antal deltagare: 55.Deltagare: SÄV-ombud, verksamhetschefer, områdeschefer och inbjudna Gäster.Gäster: Anders Sundin, chef för måltidsservice, Daniela Lorenz, områdeschef, måltidsservice, Pia...

SÄV-rapport Ebbagården, 21 mars 2022

Vi träffade Kerstin Murray, som tidigare varit verksamhetschef men som nu har gått i pension, men tillfälligt tjänstgjorde under pandemin. Det fanns/finns? tomma platser på Ebbagården efter pandemin. Vi diskuterade vad som krävs för att få en plats på boende. Vi...

SÄV-rapport Lillsjögården, 9 maj 2022

Träff med t.f verksamhetschefen den 9/5 -22 på Lillsjögården, Almunge. Det finns f.n 6 rum lediga, varav 2 på demensavd. och ett par avsedda för korttidsboende. Semesterplanering pågår, men är ännu inte klar. Svårt med bemanningen, intervjuer görs, men svårt då flera...

SÄV-rapport, Ferlin, 26 april 2022

Deltagare vid besöket var personal från Ferlingården och SÄV-ombud Ingrid Lundell och Birgitta Ljungqvist. Avtalet med kommunen har förlängts ytterligare 3 år, vilket medför en trygghet för boende och för personalen. Nu finns mer tid för personalen att utföra sina...

SÄV-rapport Lundgården, 31 mars 2022

Minnesanteckningar från SÄV-möte på Lundgården 31 mars 2022 Närvarande: Dzhon Rubemko (Halva tiden), Carolina Olsson, Berit Öberg, Gerd Waleij. Antal boende som tidigare med 31 lägenheter varav 10 är demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 kortidsboende. Bemanningen...

SÄV-rapport Tunåsen, 26 april 2022

Minnesanteckningar från SÄV på Tunåsen 26/4–2022 Närvarande: Maria Ohlin Eklund, Lotta Sandberg, Birgitta Eklund, Berit Öberg Det finns tre avdelningar, två omvårdnadsavdelningar med ca 15 patienter på varje samt en demensavdelning med 11 brukare. Det finns 3...