Vård och omsorg

I äldrenämndens uppgifter ingår att ge planeringsunderlag för nya vårdboenden, att årligen revidera boendeprogrammet. Där uppmärksammas också äldres boendesituation i övrigt. En stor uppgiften för äldrenämnden är ansvaret för vilka som utför vård och omsorg på särskilda boenden såväl som i eget boende (hemtjänst). Uppföljning och utvärdering av utförarnas arbete är av största vikt.  

UPS följer kontinuerligt och påverkar i möjligaste mån dessa områden. UPS har kontakt med de särskilda boendena via SÄV-grupperna.

Äldreomsorg
Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. (Wikipedia)
Del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer. (NE)

Hemtjänst
Hemtjänst avser bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Primärvård
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. (Socialstyrelsen)

Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. (Socialstyrelsen)

Multisjuklighet
Multisjuklighet betyder att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Mer än 50 procent av befolkningen som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar. När det gäller äldre personer och multisjuklighet talar man om äldre med sammansatta och komplexa behov, eller ibland ”de mest sjuka äldre”.

Geriatrik
Geriatrik är läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år. (NE)

Palliativ vård
Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. (…) Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden. (Nationella Rådet för Palliativ Vård)

Inlägg och nyheter som berör vård och omsorg:

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 september 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-09-18 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) och Stefan Hanna (C) ÄLF Carina Juhlin...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 12 juni 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) ÄLF Carina Juhlin förvaltningsdirektör,...

Styrelseprotokoll nr 4/18, 25 april 2018

Dag: Onsdagen den 25 april 2018 Tid: Kl 13.00 – 15.40 Plats: Storgatan 11 Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov...