Vård och omsorg

I äldrenämndens uppgifter ingår att ge planeringsunderlag för nya vårdboenden, att årligen revidera boendeprogrammet. Där uppmärksammas också äldres boendesituation i övrigt. En stor uppgiften för äldrenämnden är ansvaret för vilka som utför vård och omsorg på särskilda boenden såväl som i eget boende (hemtjänst). Uppföljning och utvärdering av utförarnas arbete är av största vikt.  

UPS följer kontinuerligt och påverkar i möjligaste mån dessa områden. UPS har kontakt med de särskilda boendena via SÄV-grupperna.

Äldreomsorg
Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. (Wikipedia)
Del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer. (NE)

Hemtjänst
Hemtjänst avser bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. (Socialstyrelsen)

Särskilt boende
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. (Socialstyrelsen)

Primärvård
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. (Socialstyrelsen)

Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. (Socialstyrelsen)

Multisjuklighet
Multisjuklighet betyder att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Mer än 50 procent av befolkningen som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar. När det gäller äldre personer och multisjuklighet talar man om äldre med sammansatta och komplexa behov, eller ibland ”de mest sjuka äldre”.

Geriatrik
Geriatrik är läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år. (NE)

Palliativ vård
Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. (…) Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden. (Nationella Rådet för Palliativ Vård)

Inlägg och nyheter som berör vård och omsorg:

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 24 november 2017

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12 2017-11-24 kl. 9.00-12.15 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda: Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen...

Bästa äldreboendet?

Kvalitet i vården vid kommunens särskilda boenden är en av de viktigaste frågorna att bevaka och påverka för Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Förutom direkta kontakter med boendena, med äldrenämnden och med enskilda personer så litar vi till offentlig statistik.

Multisjuka äldre mår sämre hemma än på boende

[Socialstyrelsen] Äldre personer med multisjuklighet som bor hemma med hemtjänst mår sämre än multisjuka på särskilt boende. Liknande skillnader syns även för äldre med flera psykofarmaka. Det visar en analys av den årliga undersökningen om vad äldre tycker om äldreomsorgen.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

UPS redovisar här sin sammanställning av resultat av Socialstyrelsens brukarundersökning år 2017. Redovisningen koncentreras till några jämförelser med landet som helhet, med jämförbara kommuner samt över perioden 2013-2017. Vidare pekas på några problemområden, som bör föranleda närmare granskning.