I beslutet hänvisas till det pågående arbetet med att införa mobila närvårdsteam i egen regi för att förbättra tillgängligheten för de prioriterade patientgrupperna i hela Uppsala län.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig och yrkade på att verksamheten ska upphandlas.

Vid vårdstyrelsens sammanträde besvarades också ett initiativärende i samma fråga som väckts av Anna-Karin Klomp (KD), Lars-Göran B. Karlsen (M), Roger Elsborg (M), Johan Enfeldt (L) och Aranka Botka Ncomo (C). De hade begärt att frågan skulle tas upp i styrelsen för beslut samt att konsekvensanalyser ur olika perspektiv skulle tas fram. Initiativärendet ansågs besvarat med hänvisning till det som redovisades i ärendet.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig och yrkade på att en konsekvensanalys över berörda målgrupper och verksamheter samt en barnkonsekvensanalys ska genomföras.

>> Pressmeddelandet på Region Uppsalas hemsida