Det beskrivs som svält och nästintill aktiv dödshjälp. En ny rapport visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och fler än 100 000 riskerar att bli det, enligt statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsens statistikdatabas. I vissa kommuner är andelen så hög som en fjärdedel.

Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på flera samverkande faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Det kan handla om multisjukdom, demenssjukdom, för lång nattfasta, ensamhet och depression.

I Sverige finns idag cirka 253 000 äldre över 65 år med hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas som berör all äldreomsorg i hela landet. Av dessa är i genomsnitt 15,6 procent undernärda, vilket motsvarar 39 500 äldre. Ytterligare 117 500 (46,4%) riskerar att bli undernärda. Och i vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det visar statistik från Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för riskbedömning av fallolyckor, trycksår, munhälsa, blåsdysfunktion och undernäring inom äldreomsorgen.

Det finns flera screeninginstrument för att bedöma förekomsten av undernäring. I Senior alert används MNA-instrumentet (Mini Nutritional Assessment), ett frågeformulär som handlar om den äldres födointag, viktförlust, rörlighet, psykisk stress och/eller akut sjukdom, neuropsykologiska problem såsom depression och/eller demenssjukdom samt BMI. Låga poäng tyder på undernäring eller risk för undernäring. (…)

> Läs hela artikeln på SvD.se