Forskaren Sofia Kjellström gjorde enkäter med personal på äldreboenden och inom hemtjänst och upptäckte att det gick att placera in svaren i tre grupper som hade tre olika värdesystem. Värdesystemet var det som styrde personens uppfattning om etik och moral, och spelade mycket större roll än faktorer som ålder, kön, utbildning och arbetslivserfarenhet.

De som ingick i den första gruppen tyckte att regler, rutiner och personalens arbetsvillkor skulle styra de äldres möjlighet till självbestämmande. De tänkte också mycket på hur de själva skulle vilja bli omhändertagna som gamla. De allra flesta av de som svarade på enkäten ingick i den här gruppen.

I den andra gruppen var man mer benägen att uppskatta självbestämmande och delaktighet bland de äldre. Man prioriterade dialog och samarbete med den äldre personen när beslut skulle fattas.

Den tredje gruppen var den minsta. Bara 17% av de tillfrågade ingick i den här gruppen, som ansåg att man skulle låta de äldre bestämma själva i så stor utsträckning som det bara var möjligt och att de skulle få vara delaktiga i alla beslutsprocesser.

Det här visar på ett problem inom äldrevården idag. De lagstadgade målen för äldreomsorgen stämmer överens med den tredje gruppens värdesystem, men bara en liten del av personalen inom vården är alltså inställda på att arbeta på det här sättet. (…)

> Läs hela artikeln på Forskning.se