Almedalsveckan har de senaste åren vuxit till att bli årets viktigaste vecka för landets politiker, lobbyister, opinionsbildare och journalister.
Både PRO och SPF Seniorerna är på plats i Visby, och de är inte ensamma i att försöka lyfta äldrefrågor.
I veckans program över alla debatter, workshops och seminarier (närmaste 3500 st.!) har vi på UPS försökt hitta de som är relevanta för oss. Det är alltid intressant att se vilka ämne och vinklar som lyckats få plats i Almedalen. Här är vår lista, indelad i 9 kategorier: politiska frågor, boende, pensioner, ålderism, hälsa, kvalitet inom vård och omsorg, demens och psykisk hälsa, framtidens äldreomsorg samt välfärdsteknologi. Många av dessa debatter filmas och sänds via internet, så vi kommer att uppdatera den här sidan med nya länkar så snart filmerna publiceras.

POLITISKA FRÅGOR

Äldres inflytande i politiken – omsorgen, bostäder och pensionssystemet
”Prata äldrepolitik med SPF Seniorerna. Hur kan äldres inflytande i omsorgen stärkas? Finns det bostäder för seniorer som är både tillgängliga och prisvärda? Vilka förändringar behövs av pensionssystemet för att pensionerna ska sluta halka efter och istället kunna följa med i inkomstutvecklingen?”
Arrangör: SPF Seniorerna. Dag: 29/6 till 3/7 2015 09:00 – 19:00

Aktuella frågor till Äldreministern – vad vill regeringen med äldrepolitiken?
”Vad vill regeringen med äldrepolitiken? Finns strategier för att minska fallolyckorna? Hur höjer vi kvaliteten i äldreomsorgen?”
Arrangör: PRO, Pensionärernas riksorganisation. Dag: 1/7 2015 17:30 – 18:00

Behövs privat driven äldreomsorg för en modern välfärd?
”Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är: behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom äldreomsorgen för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd?”
Arrangör: Vårdföretagarna. Dag: 29/6 2015 10:30 – 11:00

Vilken skillnad kan två miljarder till äldreomsorgen göra?
”Regeringen satsar och omfördelar pengar till ökad bemanning. Men är mer personal vad de äldre behöver? Eller är personalens kunskaper viktigare?”
Arrangör: Dagens Samhälle. Dag: 29/6 2015 16:00 – 16:15
> se debatten (video)

Hur fungerar äldreomsorgen idag? Möt boende, närstående och medarbetare
”Hur upplever personal, anhöriga och boende dagens äldreomsorg? Boende, närstående och medarbetare från Sudergården berättar om hur det är på verksamheten i Burgsvik. Vi lyssnar även till hur utomstående ser på äldreomsorgen.”
Arrangör: Attendo. Dag: 1/7 2015 14:30 – 15:30

Kan kvalitet inom äldreomsorgen mätas i antal anställda?
”Vi är många som strävar efter att höja kvaliteten inom dagens äldreomsorg. Skärpt kontroll och reglering kring bemanning är några konkreta förslag vars effekt kan diskuteras. Vi vill bredda diskussionen och se möjligheter med ny teknik och nya kompetenser inom äldreomsorgen som minst lika viktiga.”
Arrangör: Bräcke diakoni. Dag: 1/7 2015 14:30 – 15:30

BOENDE

Framtidens bostäder för seniorer – hur kan vi bygga tillgängligt och till rimliga priser?
”Hur kommer det sig att hyran för en tvårumslägenhet på trygghetsboende kan skilja sig 6000 kr mellan olika kommuner. Vad kan vi göra för att förändra detta? Har en pensionär råd att flytta till en nyproducerad bostad? Hur kan vi bli bättre på att bygga och renovera tillgängligt?”
Arrangör: SPF Seniorerna. Dag: 30/6 2015 12:00 – 13:00
> se debatten (video)

Trygghetsboende med livskvalitét – regeringens utredare om pågående utredning ”äldres boende”
”Boende för äldre kommer att bli en explosiv utmaning för kommunerna efter 2020. Om utvecklingen av trygghetsboende/seniorboende med livskvalité i centrum. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna?”
Arrangör: JLW Fastigheter AB. Dag: 2/7 2015 09:00 – 10:00

PENSIONER

Dags för en ordentlig utvärdering av pensionssystemet
”Pensionssystemets grundprinciper uppfylls inte. Bromsen slår till trots att inget exceptionellt inträffat, pensionerna följer inte löneutvecklingen och kopplingen mellan arbete och pension blir allt mindre. Vad behövs göras för att förändra detta? Vilka utmaningar står pensionssystemet inför?”
Arrangör: SPF Seniorerna. Dag: 30/6 2015 15:00 – 16:00

Orkar vi jobba till 90?
”Med fler äldre urholkas pensionssystemet. Pensionsutredningen föreslår höjd pensionsålder. Men hur länge kan vi och orkar vi arbeta? Orkar alla arbeta lika länge? Forskare lägger fram hur vi kan arbeta betydligt längre än nu. Fack, näringsliv och politiska partier ger sina synpunkter på detta.”
Arrangör: Västsvenska Arenan, AgeCap, Göteborgs universitet. Dag: 1/7 2015 12:00 – 13:00
> se debatten (video)

Pensionsålder – hur länge lever vi och hur länge ska vi jobba?
”Vi lever allt längre. Det innebär att vi behöver jobba längre, om vi vill ha samma pensionsnivå som tidigare generationer. Men den ålder då vi faktiskt går i pension stiger långsammare. Vad betyder det för våra pensioner och för pensionssystemet – och vad tycker politikerna/parterna att vi ska göra?”
Arrangör: Pensionsmyndigheten, SCB. Dag: 1/7 2015 13:30 – 14:30
> se debatten (video)

ÅLDERISM

Nästan var fjärde svensk är 65 plus, tas deras kompetens tillvara?
”Snart är var fjärde svensk över 65 år. Har samhället råd att tappa en så stor kompetensresurs? Ändå är äldre underrepresenterade i demokratiska församlingar – hur kan vi öka deras delaktighet?”
Arrangör: SAMspråk, Forskningsrådet Formas, Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet. Dag: 29/6 2015 11:00 – 11:45

Fler seniorer behövs på arbetsmarknaden, inte färre
”Sverige behöver dem som vill jobba längre. Regeringen vill nu återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år. Det är helt fel väg att gå. Aktiva seniorer borde uppskattas, inte straffbeskattas.”
Arrangör: SPF Seniorerna, Skattebetalarnas förening. Dag: 30/6 2015 10:30 – 11:30
> se debatten (video)

Jämlik vård – även för äldre?
”Äldre drabbas av den ojämlika vården. Äldre med psykisk ohälsa får inte det omhändertagande de har rätt till. De mest sjuka och sköra äldre bollas runt i vården – utan att någon tar ett helhetsansvar. Finns den politiska viljan att på allvar lösa detta?”
Arrangör: PRO, Pensionärernas riksorganisation. Dag: 1/7 2015 15:30 – 17:00
> Mer om debatten på PRO:s hemsida

Vad är det för mening med (att bli) äldre?
”Vi blir allt äldre. Vad får det för konsekvenser – för samhället, för oss som individer? Arbetsmarknaden tycks inriktad på ungdom och färsk utbildning, mindre på erfarenhet. Vi gör allt för att bli så gamla som möjligt, men skräms samtidigt av åldrandet. Hur skapar vi ett värdigt åldrande för alla?”
Arrangör: Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda. Dag: 1/7 2015 15:30 – 16:15

HÄLSA

Bra mat på äldre dar
”Förklaringar och råd om äldres kosthållning.”
Arrangör: Apoteket AB. Dag: 30/6 2015 14:00 – 14:20

Ökad alkoholkonsumtion bland äldre – hur påverkar det folkhälsoarbetet?
”Äldre dricker allt mer alkohol, följden är fallolyckor, för tidigt åldrande och sjukdomar som tar resurser från välfärden. Dessutom riskerar individen få sämre livskvalité. Hur kan kyrkan och andra ideella organisationer samverka med kommunen för att bryta trenden? Hur når vi äldre utan pekpinnar?”
Arrangör: Hela Människan, Studieförbundet Bilda. Dag: 1/7 2015 08:30 – 09:30

Sköra äldres tänder rasar. Vem gör något? Vem ansvarar egentligen?
”Hur du mår i munnen påverkar dig både psykiskt och fysiskt. Många äldres munvård försummas idag. Vem ansvarar egentligen? Hur samverkar vi bättre kring den äldre?”
Arrangör: Sveriges Tandläkarförbund. Dag: 1/7 2015 13:00 – 14:00
> se debatten (video)

Klassamhällets dolda leende – hur får vi en jämlik tandhälsa?
”Tandhälsan i Sverige visar på ökande klassklyftor. Framför allt sjuka, arbetslösa, invandrare och fattiga pensionärer halkar efter. Vill vi att ojämlikheten och klasskillnaderna i tandhälsan ska öka och att vår klasstillhörighet ska avspegla sig i våra leenden? Hur är den politiska viljan idag?”
Arrangör: LO Landsorganisationen i Sverige. Dag: 3/7 2015 14:45 – 15:45
> se debatten (video)

Är hoppet ute för våra bensköra patienter?
”Benskörhet är en dold folksjukdom som drabbar varannan kvinna och var fjärde man över 50 år, endast ett fåtal får diagnos och behandling. Varje år får 70 000 svenskar en fraktur på grund av benskörhet, i inget annat land drabbas så många. Hur kan vi bli bättre på att följa riktlinjerna?”
Arrangör: Amgen AB. Dag: 2/7 2015 09:30 – 11:00

KVALITET INOM VÅRD & OMSORG

Plats för proffsen – innovationer och nya styrformer i välfärden
”Detaljstyrningen inom välfärdssektorn i kombination med snäva budgetrestriktioner riskerar att bakbinda välfärdens professioner. Hur kan innovationer och styrning i högre utsträckning utformas tillsammans med de verksamhetsnära medarbetarna?”
Arrangör: Kommunal, Vision. Dag: 29/6 2015 09:45 – 10:45
> se debatten (video)

Varför pratar alla om hemtjänsten i Skönsmon?
”Hemtjänsten i stadsdelen Skönsmon i Sundsvall har ersatt detaljstyrning och tidspress med yrkesstolthet och ökat inflytande för personalen. Chefer, anställda och äldre är nöjda – utan att budgetramarna spricker. Vi har utvärderat, här delar medarbetarna med sig av sina erfarenheter.”
Arrangör: Kommunal, Vision. Dag: 29/6 2015 10:45 – 12:00

Sjukvård för den äldre patienten – vården kan bättre
”I ett samhälle där människor lever allt längre finns det stora utmaningar avseende det akuta och planerade omhändertagandet av den äldre, multisjuka patienten. Utmaningarna visar sig bl.a. i att äldre patienter har en längre total vistelsetid på akutmottagningen jämfört med genomsnittspatienten.”
Arrangör: Capio. Dag: 29/6 2015 13:00 – 14:00

Förbättrad kvalitet inom äldreomsorgen? Det börjar med upphandlingen
”Kan upphandling inom äldreomsorgen blir mer dynamisk och leda till ökad kvalitet? SIQ har tillsammans med Svenskt Näringsliv genomfört ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram en kvalitetsmodell för upphandling. Resultat av arbetet presenteras och diskuteras tillsammans med branschens parter.”
Arrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, Svenskt Näringsliv. Dag: 1/7 2015 10:45 – 11:30

Vilka kvalitetskrav behövs i äldreomsorgen?
”Omsorgsföretag välkomnar mer krav och kontroll, men vill inte ha vinstbegränsningar. Vilka krav bör ställas på äldreomsorgen?”
Arrangör: Dagens Samhälle. Dag: 1/7 2015 14:30 – 14:45
> se debatten (video)

Hög kvalitet i äldreomsorgen – hur säkerställer vi det?
”Vi har lanserat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen. Om standarden som verktyg för att säkerställa kvalitet samt om kvaliteten måste påverkas av om omsorg drivs i offentlig eller privat regi.”
Arrangör: SIS (Swedish Standards Institute). Dag: 2/7 2015 08:30 – 10:00

DEMENS & PSYKISK HÄLSA

Vem har befälet för ett demensvänligt samhälle?
”Vad visar forskningen och vilken utveckling ser vi inom demensområdet? Hur ska vi klara kompetensförsörjning, en bra boendemiljö, trivsamma måltider och dagar med meningsfullt innehåll?”
Arrangör: Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Stiftelsen Silviahemmet, Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård, Hattstugan Vård & Utbildning, Durewall Institutet. Dag: 29/6 2015 13:00 – 16:00

Människor med en demenssjukdom – vårdens svåraste utmaning
”Vi vänder oss till alla som på något sätt berörs av demenssjukdom, inte minst yrkesgrupper i vården. Kunskaperna om åldrandet och åldrandets sjukdomar är dåliga. I dagens äldrevård behandlas ofta symtomen istället för orsaken till besvären.”
Arrangör: Demensförbundet. Dag: 29/6 2015 14:00 – 16:00

Riv 65-årsgränsen – om psykisk ohälsa hos äldre
”Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre, till och med vanligare än bland unga. Andelen självmord är störst bland äldre män och det är 3-4 ggr vanligare med depression bland äldre än bland yngre. Trots det är det få, om ens några, som får tillgång till vård. Hindret är 65-årsgränsen.”
Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet. Dag: 30/6 2015 09:30 – 10:00

Svensk äldrepsykiatri måste utvecklas, inte avvecklas
”Varför talas det så lite om äldres psykiska hälsa? Nästan en halv miljon äldre antas ha en behandlingskrävande psykisk sjukdom. Men hur ser det ut med kompetens, resurser och organisation? Får psykiskt sjuka äldre samma tillgång till specialiserad psykiatrisk vård som yngre?”
Arrangör: SPF Seniorerna. Dag: 30/6 2015 13:30 – 14:30
> se debatten (video)

Hur klarar vi framtidens demensvård?
”Hur kan samhället utveckla framtidens demensvård tillsammans? Vad kan vi göra nu – med dagens forskningsresultat, kunskap och resurser? Hur främjar vi bäst framtida forskning och framsteg – och omsätter resultaten i verkligheten? Var befinner vi oss 2025?”
Arrangör: Lunds universitet, Medicinska fakulteten. Dag: 1/7 2015 10:00 – 10:50

Demens – en folksjukdom som berör oss alla
”Vi lever allt längre vilket gör att fler människor kommer att utveckla en demenssjukdom. Hur kan vi med kunskap om symtom och personligt bemötande erbjuda bästa möjliga omsorg och stöd till den drabbade och närstående?”
Arrangör: Vardaga. Dag: 1/7 2015 08:00 – 08:30
> se föreläsningen (video)

Äldres psykiska hälsa
”Psykisk ohälsa utgör ett stort problem i dagens samhälle, inte minst bland äldre. Vi vill, utifrån ett helhetsperspektiv på människan, försöka visa på den enskildes, samhällets och civilsamhällets möjligheter att ta aktiv del i det som ska vara en meningsfull tillvaro för äldre.”
Arrangör: Betaniastiftelsen. Dag: 2/7 2015 10:00 – 11:30

FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG

Äldreomsorg 30 år bakåt och framåt – hur möter vi äldreboomens utmaningar?
”Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen?”
Arrangör: Attendo. Dag: 29/6 2015 14:30 – 15:30

Hur möter vi äldres behov av omsorg år 2030?
”Äldreomsorg är en verksamhet som berör oss alla. Frågan är hur vi ska tackla en framtid med allt fler och äldre människor? Vi diskuterar hur vi möter äldres individuella behov i framtiden. Vilka möjligheter ger ny teknik och vad händer med etik och empati?”
Arrangör: EY (ex-Ernst & Young). Dag: 30/6 2015 09:00 – 09:55

2 miljarder till vård och omsorg räcker inte – dags att rusta för framtiden
”Välfärdsteknologi och trygghet går hand i hand. Digitaliseringen ger oss helt andra förutsättningar i framtiden. I och med ny teknik kan vi kvalitetssäkra den digitala larmkedjan hela vägen. Eller, kan vi det?”
Arrangör: Offentliga Affärer, CareTech, Phoniro. Dag: 29/6 2015 11:00 – 12:00

Hur stimulerar vi bäst svensk äldreforskning i en värld med allt fler äldre?
”Under senare år har det funnits en politisk vilja över blockgränserna att stimulera forskning om äldre i Sverige. Satsningar har också gjorts för att stimulera denna forskning. Har de gjorts på rätt sätt? Vad vill man med satsningarna? Har de gett några resultat? Har de gått till rätt saker?”
Arrangör: Västsvenska Arenan, Göteborgs universitet, Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, AgeCap, ARC, CASE. Dag: 30/6 2015 16:30 – 17:30

Åldrandet och äldreomsorgen – dagens och morgondagens utmaningar
”Vi blir allt äldre men behöver fortfarande mycket vård och omsorg i livets slutskede. Hur fungerar det i dag? Och i framtiden – kommer det att räcka med att alla gör så gott de kan? Nej, både mer resurser krävs men också att sjukvårdens och äldreomsorgens organisationer förändras.”
Arrangör: Demensförbundet. Dag: 1/7 2015 10:00 – 12:00

EIT Health – motorväg eller slingrig landsväg för innovation, kunskap och tillväxt?
Kan politiker bestämma vilka innovationer som är de rätta för att skapa tillväxt? Hur vi hittar tillbaka till den entreprenörsdrivna, nyfikna och orädda anda som byggde upp de nordiska ländernas ekonomi och välstånd? Kanske genom EIT Health – ett unikt samarbete. Syftet är genom ny teknik och nya metoder aktivt möta Europas utmaning med en ökad andel äldre i befolkningen och finna bot eller lindring på de stora folksjukdomarna.
Arrangör: Uppsala universitet, Karolinska Institutet
Dag: 1/7 2015 07:30 – 08:30
> se debatten (video)

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

E-hälsa och välfärdsteknik i praktiken
”Hur fungerar e-hälsa praktiskt? Vilka konkreta fördelar medför det för individ, utförare och samhälle? Vad kan bli nästa steg mot framtiden? Välkommen till en interaktiv utställningsmiljö med de senaste lösningarna inom e-hälsa.”
Arrangör: Hälsans nya verktyg, SICS Swedish ICT. Dag: 29/6 2015 10:45 – 14:30

Hur kan vi få fart på digitaliseringen av vård och omsorg?
”Hur kan man dra nytta av nya hjälpmedel för att möta olika typer av utmaningar och arbeta proaktivt med hälsa? Hur kan nästa steg se ut för vård och omsorg? De senaste framstegen inom digitaliseringen av välfärdstjänster presenteras.”
Arrangör: Hälsans nya verktyg, SICS Swedish ICT. Dag: 29/6 2015 17:00 – 19:00

Forum för välfärdsteknologi – En samverkan för bättre vård och omsorg
”Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjuder därför in till ett första möte inom ramen för ”Forum Välfärdsteknologi” för att diskuteras behovet av samverkan och hur det kan genomföras.”
Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega. Dag: 30/6 2015 08:00 – 09:15
> se debatten (video)

IT i samhällets tjänst: Digitala innovationer – utanförskap och innanförskap
”Vad innebär den digitala samhällsutvecklingen för den miljon medborgare som inte använder internet? Vad innebär ett digitalt utanförskap? Måste man vara frisk för att vara sjuk? Hur kan politiker och ansvariga tjänstemän minska effekterna av det digitala utanförskapet?”
Arrangör: Capgemini, IBM. Dag: 2/7 2015 14:30 – 15:30
> se debatten (video)

Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg?
”Utvecklingen av robotars användning inom vård och omsorg går snabbt. Hur kan individen och vården dra nytta av tekniska innovationer och vilka etiska frågeställningar väcker användningen av ny teknik? Om aktuella frågeställningar om robotar och teknik i vården.”
Arrangör: Stockholms Sjukhem, Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Dag: 29/6 2015 14:00 – 15:45

Hur få ut den fulla samhällsnyttan av digitala välfärdstjänster?
”De stora samhällsekonomiska utmaningarna som följer med att fler människor lever allt längre är omfattande. Hur kan vi nyttja digitala välfärdstjänster för att höja livskvaliteten hos äldre och sjuka samtidigt som vi motverkar pressen uppåt på kostnaderna för vård och omsorg?”
Arrangör: Telia. Dag: 2/7 2015 09:00 – 10:00
> se debatten (video)

How do we create a Nordic market for welfare technology?
”Can Nordic collaboration within welfare technology contribute to growth in the private sector and can it contribute to better quality in the public sector?”
Arrangör: Nordic Innovation, Nordens Velfærdscenter. Dag: 29/6 2015 09:00 – 09:45