Många fallolyckor går att förebygga. Socialstyrelsen anser att vi ska ”Balansera mera” med fokus på näringsrik mat, styrke- och balansträning och god läkemedelsanvändning. Det hörsammar och arbetar vi pensionärer aktivt med eftersom bättre balans minskar risken för fallolyckor. Men det räcker inte – det finns också ett samhälleligt och politiskt ansvar att stoppa fallskador.

För 20 år sedan beslutade riksdagen om en nollvision för trafikolyckor. En rad organisationer, myndigheter, kommuner och företag arbetar tillsammans för nollvisionen. När nollvisionen för trafik antogs låg antalet omkomna i trafiken på cirka 500 per år, år 2016 omkom 270 personer. Det är fortfarande för många, men nollvisionen har gett resultat – antalet döda och skadade i trafiken har minskat successivt. Samma angreppssätt användes då samhället började bekämpa barnolycksfall på 1950-talet. Antalet barn som skadas och dödas har sedan dess minskat dramatiskt.

Det är hög tid för samma ambitionsnivå när det handlar om fallolyckor. Många av fallen skulle aldrig behöva ske – om det bara fanns bra förebyggande insatser. PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna kräver därför att riksdagen beslutar om en nollvision för fallolyckor. En sådan nollvision bör fokusera på följande:

  • Personal inom äldreomsorgen ska ges förutsättningar att arbeta med fallprevention. Det gäller både inom hemtjänsten och på särskilt boende, där en stor del av olyckorna sker. Fysisk aktivitet och en god och vällagad måltid, gärna tillsammans med andra liksom god mun- och tandhälsa är viktigt för att tillgodogöra sig maten.
  • Medvetenheten om hur medicinering kan påverka balansen måste öka. Regelbundna läkemedelsgenomgångar är avgörande här liksom tydlig information om fallriskerna vid förskrivning av lugnande och ångestdämpande läkemedel. Det gäller i synnerhet alla som är 75 och äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Trots lagstadgad rätt till minst en läkemedelsgenomgång per år är det få som får detta.
  • Den offentliga miljön och allmänna platser måste planeras, byggas och underhållas för att minska risken för fallolyckor.
  • Alla äldre ska ha tillgång till avgiftsfria fixartjänster. Där ska du få hjälp med riskfyllda vardagssysslor i hemmet som exempelvis att hänga upp gardiner, byta lampor och säkringar eller montera brandvarnare.
  • Alla över 65 år ska erbjudas en säkerhetsrond eller ett förebyggande hembesök i bostaden för att få tips om vad som kan göras för att undvika fallolyckor.
  • Det behövs fler kampanjer så att äldre testar sin balans och fallrisk innan de fallit och skadat sig. Exempelvis genom enkla tips för självtest, balansplattor i offentliga miljöer, apotek och liknande.
  • Det ska lagstadgas om att registrera fallolyckor. Det måste säkerställas att de med upprepade och skadebringande fall undersöks för att finna eventuella riskfaktorer.

Regeringen har initierat ett nationellt arbete för att minska fallolyckorna, här ingår bland annat Socialstyrelsens kampanj Balansera mera. Målet är att halvera antalet fallolyckor. Arbetet med fallprevention är bra, men målsättningen är på tok för låg. Vi kräver därför en nollvision, likt den i trafiken.

Tillsammans organiserar vi 800 000 pensionärer. I Sverige finns snart över två miljoner personer över 65 år, det motsvarar en fjärdedel av väljarkåren. Vi accepterar inte en ”halvvision” i ett av de största folkhälsoproblemen som särskilt drabbar våra medlemmar. Fallskador går att påverka. Det är inte ödesbestämt, utan beror på en rad kända faktorer. Däribland politiska. Det är dags för riksdagen att agera och besluta om en nollvision för fallolyckor!