– Det är väldigt glädjande att vi kan göra den här satsningen. Vi ska höja Uppsala kommuns innovationsförmåga ytterligare. Vi skapar nya, mer effektiva och värdeskapande välfärdstjänster genom att öka medarbetarnas kompetens inom nyskapande och innovation, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

När Uppsala län får flera invånare ökar också andelen äldre personer snabbt. Det gör att behoven av vård och omsorg ökar kraftigt. Samtidigt minskar intäkterna per invånare då färre yrkesarbetar. Uppsala kommun har gått samman med Region Uppsala och Västerås Stad i ett projekt för att tillsammans möta den stora utmaningen. Det är det projektet som nu får EU-stöd från Europeiska socialfonden.

– Vi är glada över att få fortsätta vårt samarbete med Region Uppsala. Att Västerås är en del av projektet är särskilt lyckat då de har kommit långt när det gäller e-tjänster och välfärdsteknik. Där har vi mer att lära. Vi i vår tur kan bidra med våra erfarenheter från medborgardialog i arbetet med Äldrevänlig stad och landsbygd, säger Jonas Gumbel, förändringsledare inom Uppsala kommun, äldreförvaltningen.

När kommunen får nya arbetssätt, processer och ny teknik ökar behoven av att löpande och snabbt bygga upp motsvarande kompetens bland nuvarande och kommande medarbetare. Kommunen ska därför hitta nya och mer effektiva utbildningskoncept som passar medarbetarna inom verksamheterna.

Tack vare projektet kommer medarbetares kompetens och konkurrenskraft att öka. Projektet utgår från arbetssätt för innovation med individen i fokus, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utvecklat.

Projektet innehåller även minst sex utbildningar inom prioriterade områden. Samtidigt utvecklas och testas nya och mer effektiva sätt för medarbetare inom äldreomsorgen att tillgodogöra sig kunskap.

> Läs Uppsala kommuns pressmeddelande