Välfärdsteknologin är inne i en kritisk fas. En allt större del av Nordens befolkning blir äldre, vilket leder till stora ekonomiska utmaningar för kommunerna att bibehålla samma livskvalitet för medborgarna. Den nordiska välfärdsmodellen har fått stor internationell uppmärksamhet och tekniska lösningar blir allt viktigare för att nå kostnadseffektiva metoder. Dessutom riskerar många kommuner att gå miste om att implementera värdefull kunskap när projekt avslutas. Detta händer tyvärr även projekt som rör välfärdsteknologi.

Hur ska de nordiska kommunerna lyckas förvandla projekt till innovativ vardag för personal och medborgare? Sverige saknar en nationell strategi för att ge vägledning och stöd till kommunerna. Om man jämför med grannländerna Norge och Danmark, så ligger Sverige efter i utvecklingen.
Under tre år har Nordens välfärdscenter arbetat i ett projekt tillsammans med tio ledande kommuner inom de fem nordiska länderna. Projektet Connect har resulterat i en praktisk verktygslåda, i form av en handbok, som ska främja välfärdsteknikens framsteg och höja den allmänna kunskapsnivån på området. Resultaten kommer att presenteras under en workshop-turné under våren. Nu har turen kommit till Västerås.

Connect har sett stora fördelar med att de nordiska länderna samarbetar kring frågor som rör välfärdsteknik, då våra länder delar många likheter i hur man ser på innovationer inom offentlig sektor. Samtidigt finns det mycket som vi kan lära av varandra när det kommer till organisation, personal och hur produkterna används.

I handboken har kommunerna identifierat nio punkter som ska hjälpa andra kommuner att nå framgång med sina projekt och maximera chanserna för dem att möta morgondagens förväntningar rörande välfärdsteknologi. Verktygslådan innehåller allt från vision till nyttouppföljning med fokus på hur dessa delar kan anpassas till olika sorters projekt.

Connect finansieras av Nordiska ministerrådets program ”Hållbar nordisk välfärd” med syfte att säkerställa den nordiska modellens långsiktiga fortlevnad.

> Läs pressmeddelandet från Nordens Välfärdscenter