Socialstyrelsen har utifrån årets enkät till alla med äldreomsorg undersökt sambanden mellan svaren och faktorer som sjukdomar, läkemedel och omfattningen av omsorgsinsatser.

Ett av resultaten är att äldre med multisjuklighet upplever sin hälsa som dålig i betydligt högre utsträckning om de bor hemma jämfört med om de bor på särskilt boende. En multisjuk person har tre eller fler diagnoser och har lagts in på sjukhus minst tre gånger det senaste året. Bland de med hemtjänst skattar 24 procent sin hälsa som god, medan motsvarande andel bland de på särskilt boende är 40 procent.

– Äldre med multisjuklighet har stora behov av både vård och omsorg och det ställer höga krav på att alla de olika insatserna i hemmet hålls samman. Resultaten behöver undersökas vidare, men tyder på att det kan finnas personer som inte får sina behov tillgodosedda hemma, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen.

Analysen visar också att äldre med många läkemedel upplever sig må olika bra beroende på om de bor hemma eller på äldreboende. När det gäller personer med hemtjänst och minst tre psykofarmaka besväras drygt 80 procent av ängslan, oro och ångest. Bland de på särskilt boende uppger däremot omkring 50 procent att de har sådana besvär.

– Skillnaderna mellan boendeformerna är oväntade, och skulle kunna vara en signal om att en del personer skulle behöva insatser som kompletterar läkemedelsbehandlingen, säger Anna Ekendahl.

Socialstyrelsen kan också se att personer generellt svarar mindre positivt ju fler hemtjänsttimmar de har. De som får hjälp många timmar i veckan svarar i större utsträckning att de har svåra besvär av ängslan och att det är ganska eller mycket otryggt att bo hemma. (…)

> Läs hela artikeln på Socialstyrelsens hemsida