– Det här är en möjlighet till erfarenhetsutbyte där vi kan lära oss av andra städer över världen och dela med oss av vårt arbete. Vi har flera initiativ på det förebyggande arbete som varit framgångsrika och som rönt intresse, till exempel våra satsningar på fallförebyggande arbete, mobila äldreteam och våra insatser för att motverka psykisk ohälsa bland äldre, säger Monica Östman (S), äldrenämndens ordförande.

– Medverkan i nätverket tillhandahåller ett ramverk för att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar strategi i äldrefrågorna. Det är angeläget för hela kommunen att äldre kan leva ett gott liv med bibehållen hälsa och oberoende, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden. Dessa är tillgänglighet, transporter, boende, gemenskap och fritidsverksamhet, social inkludering (åldersdiskriminering), medborgerligt deltagande och inflytande, information och kommunikation samt vård, omsorg och service.

En mätning om stadens ”äldrevänlighet” ska göras och en treårig handlingsplan ska tas fram i vilken samtliga kommunala förvaltningar involveras.

– En viktig del är att involvera äldre i vilka förbättringar som behövs för att kommunen ska fungera för alla åldrar, säger Bo Engström som leder projektet Äldrevänlig stad i Uppsala.

Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder i olika världsdelar och täcker 113 miljoner medborgare. Uppsala är andra kommunen i Sverige att bli medlem i nätverket efter Göteborgs Stad. Nätverket tar inte ut några medlemsavgifter.

> Läs pressmeddelandet på Uppsala kommuns hemsida.