I dag lämnar vi betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet. Vi konstaterar att Sverige har ett system som för det mesta producerar god vård för den enskilde medborgaren. På vissa områden är resultaten i världstopp. Men hur väl rustat Sverige står för att behålla denna tätposition? Har systemet förmåga till anpassning inför en utveckling med nya förutsättningar, förändrade behov och förväntningar?

Det finns ett antal stora utmaningar inför framtiden. Kostnadsökningstakten är hög och långsiktigt ohållbar. Allt fler och allt sjukare patienter kan omhändertas i öppen vård men Sverige har ett synnerligen sjukhustungt system och står därmed dåligt rustat inför denna utveckling. Integrationen mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och kommun är svag. När det gäller koordination och kontinuitet ligger Sverige långt från toppen i internationella jämförelser. Skillnaderna mellan landstingen när det gäller både resultat och kostnader är fortsatt stora.

Vår analys påvisar sammantaget brister när det gäller effektiviteten i vården, som stat, landsting, kommuner, verksamheter och medarbetare behöver ta tag i. Resursbrist är sällan problemet men resurserna används fel. Personalen gör fel saker och får svagt stöd i det dagliga arbetet, inte minst på grund av bristerna i vårdens verksamhetsstöd. Det finns en stor outnyttjad potential i att använda digitaliseringens möjligheter, att dra nytta av patientens insatser och förmedla vården smartare, till exempel genom virtuella vårdcentraler. (…)

> Läs hela artikeln på Dagens Medicins hemsida.

 

Monika Olin Wikman kommenterar betänkandet i nättidningen Nyfiken Grå.
> Läs artikeln ”Vårdens problem en räcka av systemfel – det behövs en väckelserörelse”.

 

”Effektiv vård – Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården” hämtas på regeringkansliets hemsida.