Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2016 redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Avsikten med rapporten är att ge en samlad bedömning av de olika verksamhetsområdena.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Kompetensnivån bland de som arbetar inom äldreomsorgen har höjts visar utvärderingen av Omvårdnadslyftet. Socialstyrelsens bedömning är att utvecklingen av kvalificerad personal inom äldreomsorg går åt rätt håll, men att personalkontinuiteten fortfarande är en utmaning.
  • Av alla som tog sitt liv år 2014 var 27 procent 65 år eller äldre. Det är vanligare att män över 65 år tar sitt liv än kvinnor, och det är i högre utsträckning män med enbart grundskola eller gymnasieskola som högsta utbildningsnivå. Skillnaden mellan utbildningsnivåer och andel självmord har varit relativt konstant under de senaste 20 åren.
  • Förskrivningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre fortsätter att minska. Samtidigt har den totala läkemedelsanvändningen hos äldre ökat. En förklaring kan vara en positiv utveckling där nya läkemedel och behandlingsprinciper har gjort det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd.
  • Kommunerna tillgodoser inte äldres behov i tillräcklig utsträckning när de fattar beslut om särskilt boende. Dessutom handlägger de ibland inte ansökningar om särskilt boende tillräckligt snabbt. Ärenden blir vilande och beslut fattas först när det finns tillgängliga platser.

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

> Ladda ner rapporten ”Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2016” (Socialstyrelsen).