Vi vet att vården av äldre är en av de största utmaningarna i dagens samhälle. I denna utmaning har sjuksköterskor en mycket viktig roll eftersom att vården av äldre ofta är komplex och kräver specifik geriatrisk kompetens. Detta aktualiseras av regeringens satsning på den så kallade professionsmiljarden till landets universitet och högskolor för att öka utbildningen av specialistsjuksköterskor. Trots detta prioriterar inte arbetsgivare utbildning och rekrytering av specialistutbildade sjuksköterskor i vård av äldre. Hur kommer det sig?

Vi vet att många sjuksköterskor vill utbilda sig till specialister inom vård av äldre, men så många som hälften hoppar av redan under utbildningens första termin. Vi som bedriver utbildningarna har lagt ner stor kraft på att förstå problemet och den bild som framkommer är att den viktigaste faktorn är bristande stöd från arbetsgivare. Många studenter tvingas använda sin fritid och semesterdagar eftersom arbetsgivaren inte ger dem ledigt. Ingen arbetsgivare eller politiker i dagens hälso- och sjukvård kan väl tänka sig att personalen skall klara av en avancerad utbildning på magisternivå parallellt med det ordinarie arbetet utan ordentligt stöd och uppmuntran.

Många av oss som bedriver specialistutbildningarna inom vård av äldre är idag i ett läge där vi måste överväga att lägga ner utbildningsprogram. Vi kan inte ge utbildningar där studenterna inte har realistiska förutsättningar att genomföra sin utbildning. Detta är enormt frustrerande när vi vet att specialistsjuksköterskornas kunskap är viktig. Varför är deras kunskap inte viktig för arbetsgivarna?

Vi vet att antalet äldre kommer att öka och det betyder att den grupp som blir multisjuka också kommer att öka. För att möta denna utmaning krävs välutbildad personal. Enligt Socialstyrelsen har bara fem procent av sjuksköterskorna som arbetar med multisjuka äldre en specifik geriatrisk utbildning. Det är inte rimligt mot den bakgrund vi beskriver. (…)

> Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles hemsida