Om UPS

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) är en sammanslutning av 60 pensionärsföreningar och en länk mellan Uppsalas pensionärsföreningar och Uppsala kommun.

Genom samarbetsrådet förs föreningarnas önskemål och krav fram till kommunens olika förvaltningar. Genom samarbetsrådet förmedlas också kommunal information av intresse för pensionärsföreningarna och deras medlemmar.

Främst hålls kontakten via Kommunala Pensionärsrådet, möte med Äldrenämndens presidium och Omsorgsnämndens presidium.

Högsta beslutande organ är årsmötet. Där är alla pensionärsföreningar som är medlemmar i UPS representerade. Verksamheten styrs av stadgar fastställda av årsmötet.

En styrelse leder verksamheten. Dess beslut återfinns i protokoll. Det dagliga arbetet svarar ett arbetsutskott för. Samarbetsrådet utser arbetsgrupper för olika, angelägna ändamål. UPS besvarar remisser i frågor som kollektivtrafik, äldreomsorg och stadsplanering.

Genom SÄV (Samråd Äldres Vård) håller UPS löpande kontakt med utförarna av vård och omsorg vid kommunens särskilda boenden.

UPS driver även träffpunkten Storgatan 11 sedan 2011 på uppdrag av Uppsala kommun.

Äldres behov och önskemål vad gäller kommunens verksamhet ges genom UPS en tydlig röst och en väg att påverka.

Arbetsgrupper

SÄV-rapport Höganäs, 10 november 2019

Rapport från besök på Höganäs vårdboende 2019-11-10 Närvarande: Förest. Johanna Rhen, Evrin personal, Inger Wentzel, Maud Blom Mycket har hänt sedan sist. Då stod man inför ett byte till Polstjärnan och den dåvarande föreståndaren gick till annat arbete. När vi nu...

läs mer
UPS medverkade i en masteruppsats: Politiskt deltagande genom språkliga och multimodala resurser, Simon Magnusson (PDF)