Om UPS

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) är en sammanslutning av 57 pensionärsföreningar och en länk mellan Uppsalas pensionärsföreningar och Uppsala kommun.

Genom samarbetsrådet förs föreningarnas önskemål och krav fram till kommunens olika förvaltningar. Genom samarbetsrådet förmedlas också kommunal information av intresse för pensionärsföreningarna och deras medlemmar.

Främst hålls kontakten via Kommunala Pensionärsrådet och möte med Äldrenämndens presidium.

Högsta beslutande organ är årsmötet. Där är alla pensionärsföreningar som är medlemmar i UPS representerade. Verksamheten styrs av stadgar fastställda av årsmötet.

En styrelse leder verksamheten. Dess beslut återfinns i protokoll. Det dagliga arbetet svarar ett arbetsutskott för. Samarbetsrådet utser arbetsgrupper för olika, angelägna ändamål. UPS besvarar remisser i frågor som kollektivtrafik, äldreomsorg och stadsplanering.

Genom SÄV (Samråd Äldres Vård) håller UPS löpande kontakt med utförarna av vård och omsorg vid kommunens särskilda boenden.

Äldres behov och önskemål vad gäller kommunens verksamhet ges genom UPS en tydlig röst och en väg att påverka.

Arbetsgrupper

SÄV-rapport Björkgården, 2 mars 2020

Närvarande:SÄV-ombuden Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-NilsonVerksamhetschef Eva Eriksson och biträdande chef Eva Kilmore på Björkgården.  Boendet Björkgården har 22 platser varav 5 korttidsplatser och 1 för växelboende Det finns inga inrättade platser för dementa...

läs mer
UPS medverkade i en masteruppsats: Politiskt deltagande genom språkliga och multimodala resurser, Simon Magnusson (PDF)