Om UPS

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) är en sammanslutning av 57 pensionärsföreningar och en länk mellan Uppsalas pensionärsföreningar och Uppsala kommun.

Genom samarbetsrådet förs föreningarnas önskemål och krav fram till kommunens olika förvaltningar. Genom samarbetsrådet förmedlas också kommunal information av intresse för pensionärsföreningarna och deras medlemmar.

Främst hålls kontakten via Kommunala Pensionärsrådet och möte med Äldrenämndens presidium.

Högsta beslutande organ är årsmötet. Där är alla pensionärsföreningar som är medlemmar i UPS representerade. Verksamheten styrs av stadgar fastställda av årsmötet.

En styrelse leder verksamheten. Dess beslut återfinns i protokoll. Det dagliga arbetet svarar ett arbetsutskott för. Samarbetsrådet utser arbetsgrupper för olika, angelägna ändamål. UPS besvarar remisser i frågor som kollektivtrafik, äldreomsorg och stadsplanering.

Genom SÄV (Samråd Äldres Vård) håller UPS löpande kontakt med utförarna av vård och omsorg vid kommunens särskilda boenden.

Äldres behov och önskemål vad gäller kommunens verksamhet ges genom UPS en tydlig röst och en väg att påverka.

Arbetsgrupper

SÄV-rapport Linné, 22 februari 2023

RAPPORT FRÅN SÄV-BESÖK PÅ LINNÉ DEN 22 FEBRUARI 2023 KL. 9.30-11   Vi (Carina Enedotter och Siv Asplund Peiro) togs emot av verksamhetschef (VC) Sofia Iconomidou och slog oss ner i restaurangens matsal med kaffe och kladdkaka. Genomgång av rapporten den 13...

läs mer
UPS medverkade i en masteruppsats: Politiskt deltagande genom språkliga och multimodala resurser, Simon Magnusson (PDF)