Information från UPS styrelse

UPS ser fram emot att kunna börja arbeta med våra kärnfrågor i våra åtta arbetsgrupper.

Vi följer FMH råd och föreskrifter så alla fysiska möten är inställda till dess att restriktionerna lättar, och att Träffpunkten Storgatan 11 öppnas för möten och sammankomster.

Styrelsearbetet fortgår genom AU:s arbete och styrelsemöten sker per Telefonmöten. Möten med KPR, Äldreförvaltningen och kommunens övriga förvaltningar sker per Teamsmöten.

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande

 

Enligt UPS stadgar skall medlemsavgiften vara inbetald senast 1 mars inom löpande verksamhetsår.

Medlemsavgiften har för 2020 av ett mindre antal och för 2021 ett större antal medlemsföreningar ännu inte betalats in.

De som inte betalat in medlemsavgiften har därmed förlorat sin rösträtt tills dess att avgifterna betalats in.

Med vänlig hälsning

Kassören

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi Pensionärerna är mycket beroende av vad Uppsala kommun gör. UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen tas till vara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20 000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i frågor som berör äldre, i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, möten med Äldrenämndens arbetsutskott och som referensgrupp till Äldre Vänlig Kommun. Äldrebostäder av olika slag, platser på särskilda boenden, tillgänglighets- och servicefrågor, kollektivtrafiken är bl.a. frågor som bevakas och drivs i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden bevakas av SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts hos Äldrenämndens arbetsutskott. UPS svarar på många remisser, olika frågor som gäller äldre bevakas av UPS olika arbetsgrupper oavsett storlek på frågorna.

Karin Näslund-Westman

UPS ordförande

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Kalender

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.