Stadgar

FÖR UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
Antagna av dess representantskap den 20 mars 2014.

§ 1 Uppgifter

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetråd (UPS) har som paraplyorganisation för anslutna pensionärsföreningar till uppgift att stötta och utveckla pensinärsverksamheten i Uppsala genom att vara kontaktorgan mellan föreningarna och av Uppsala kommun inrättat pensionärsråd /KPR att genom sammankomster och diskussioner mellan pensionärsföreningarna bidra till större förståelse och kunskap om varandras arbete att informera föreningarna om vad som förekommer i överläggningar i frågor av intresse för pensionärerna att ta initiativ i sådana pensionärsfrågor som bör lösas gemensamt bl. a. genom att skapa olika arbetsgrupper att vara ett referens- och remissorgan i frågor som rör pensionärerna att nominera företrädare i KPR och andra organ att verka för tillkomsten av goda samlings-, utbildnings- och aktivitetslokaler för pensionärer att slå vakt om mänskliga rättigheter och verka för internationell kontakt och förståelse.

§ 2 Organisation

Representantskapet är UPS högsta beslutande organ och består av ledamöter utsedda av anslutna pensionärsföreningar med minst 25 medlemmar och antagna stadgar. En ledamot för varje påbörjat 200-tal utses, dock högst fem. Verksamheten leds av en styrelse som arbetar på uppdrag av representantskapet och som genom ledamöterna i KPR skall företräda föreningarna gentemot kommunens politiker och tjänstemän i aktuella pensionsfrågor. UPS´styrelse genomför två representantskapsmöten per år, årsmöte (under mars) och höstmöte (under oktober). Förutsättningen för att delta i dessa möten är att medlemsavgiften till UPS är betald före den 15 mars. Om anmäld ledamot är förhindrad att delta äger föreningen rätt att utse annan ledamot.

§ 3 Möten och sammanträden

Representantskapets årsmöte skall hållas under mars månad och verksamhetsåret skall vara detsamma som kalenderåret. Höstmöte skall hållas under oktober månad. Extra möte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst hälften av representantskapets ledamöter så önskar. Vid årsmötet skall information ges om kommunens äldreverksamhet. Vid höstmötet kan kompletteringsval ske. Kallelse till möte skall var varje förening och styrelsemedlem tillhanda minst två (2) månader före mötet och aktuella handlingar (inklusive dagordning) senast två (2) veckor före mötet. Vid representantskapets årsmöte i mars skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) justeringspersoner tillika rösträknare
 2. Fråga om stadgeenlig kallelse
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Föredragning av revisorernas berättelse; fastställande av bokslut/resultat- och balansräkning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse och funktionärer enligt § 6 i stadgarna
 8. Val av valberedning för mandatperioden
 9. Val av en revisor jämte ersättare
 10. Motioner
 11. Aktuell information
 12. Övriga ärenden

§ 4 Motioner

Ansluten medlemsorganisation, som önskar att ärende av gemensamt intresse skall behandlas vid årsmötet, skall skriftligen genom motion anmäla ärendet till styrelsen. Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast två (2) månader före årsmötet.

§ 5 Omröstning

Vid omröstning har varje anmäld ledamot av representantskapet, liksom styrelsens ledamöter, en röst var. Utgången av en omröstning bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal vid representantskapsmöten avgörs beslut genom lottning. Personval avgörs med öppen omröstning om inte någon röstberättigad begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning.

§ 6 Val av styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen skall bestå av 16 ledamöter och mandattiden vara två år. Vid representantmötets årsmöte skall styrelseledamöter väljas enligt följande: Jämna år utses ordförande, sekreterare särskilt, samt sex ledamöter. Udda år utses vice ordförande, kassör särskilt, samt sex ledamöter. Mellan styrelsemötena företräds UPS av ett arbetsutskott på fyra ledamöter utsedda av styrelsen. Fyra ledamöter av arbetsutskottet samt fyra personliga ersättare för dessa skall hos Äldrenämnden (ÄLN) föreslås som ledamöter i KPR. En valberedning bestående av fyra ledamöter jämte två ersättare skall väljas av årsmötet för en mandattid på två år enligt följande: Jämna år utses två ledamöter och en ersättare. Udda år utses två ledamöter och en ersättare. Vid varje årsmöte utses en av de valda till sammankallande. En ordinarie revisor samt en ersättare skall väljas vid årsmötet jämna år för en mandattid på två år. En ordinarie revisor samt en ersättare skall väljas vid årsmötet udda år för en mandattid på två år.

§ 7 Valberedning

Valberedningen lämnar förslag på personer att inneha de poster som representantskapet har att utse med beaktande av följande: Valberedningens arbete skall ske i kontakt med de anslutna föreningarna. Hänsyn skall tas till de anslutna föreningarnas medlemsantal den 31 december året före årsmötet. En jämn könsfördelnig bör eftersträvas och intresset att få olika delar av kommunen representerade bör också beaktas. Valberedningens förslag skall utsändas till representantskapets ledamöter minst två (2) veckor i förväg.

§ 8 Fyllnadsval

Om ledamot eller ersättare i styrelsen eller valberedningen avgår under mandatperioden skall fyllnadsval göras vid närmast följande representantskapsmöte.

§ 9 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen företräder pensionärsföreningarna i de uppgifter som framgår av § 1. Arbetsutskottet har att bereda ärenden och utforma förslag att föreläggas styrelsen för beslut. Utskottet kan i brådskande fall avge yttranden till berörda organ inom kommunen. Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att styrelsen skall kunna fatta beslut. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson. Styrelsen har rätt att till styrelsesammanträden inbjuda personer för sakinformation. Dessa får dock inte delta i styrelsebeslut.

§ 10 Ekonomi

Budget och årsavgift skall beslutas vid höstmötet och bokslut fastställas vid årsmötet. De till UPS anslutna föreningarna erlägger till UPS en årsavgift för varje föreningsmedlem som redovisas den 31 december året före uppbördsåret. Årsavgiftens storlek beslutas i samband med budgetbehandlingen. Avgiften skall erläggas före den 15 mars varje år. Förening som är ansluten till en lokal samorganisation kan betala avgiften genom denna. Förening, som inte erlagt avgift före den 15 mars, äger inte rätt att delta i representantskapets årsmöte. Verksamheten finansieras i övrigt genom ersättning från Uppsala kommun för den kontakt- och informationsverksamhet som åligger UPS.

§ 11 Övrigt

Protokoll från årsmöte jämte verksamhets- och revisionsberättelse samt höst- och styrelse-protokoll skall sändas till alla anslutna pensionärsföreingar. Protokoll från årsmöte jämte verksamhets- och revisionsberättelse skall alltid sändas till kommunstyrelsen och Äldrenämnden. Aktuell information från styrelsen skall finnas på UPS´hemsida och styrelsens ledamöter skall vara beredda att med föreningarna diskutera och lämna information om styrelsens arbete. Representantskapet har att fastställa arvodes- och resereglemente.

§ 12 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras genom beslut på årsmöte med representantskapet.