Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen bevakar ärenden som kommunen lämnat för yttrande till UPS. Det gäller alla detalj- och översiktsplaner. Gruppen bevakar där alla frågor av betydelse för kommunens pensionärer.

Ledamöterna går var för sig igenom det material vi får från kommunen. Därefter träffas vi för att komma överens om hur UPS skall ställa sig till planen. Första frågan är om planen skall genomföras. Det kan gälla utbyggnad, förtätning, tillbyggnad eller exploatering. Därefter granskas frågor om tillgänglighet, kontakt med naturområden, miljöhänsyn, hälsa, kommunikation och service. Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter osv. I gruppens uppgifter ingår också att ta kontakt med boende och företag i de aktuella områdena för att nå bättre kunskap.

Inger Sjöberg (sammankallande)
Dag Fredriksson
Lena Högling

Sven-Olov Larsson
Rolf Wallner

Tidigare yttrande från remissgruppen:

Synpunkter på Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen

PBN 2015-003445 Vi i UPS Stadsplanegrupp har studerat detaljplanen och varit på platsen där den är tänkt att uppföras och anser inte att planen ”stärker det befintliga stadsdelstorget”. Planen innebär mycket bebyggelse på en liten yta med ett 11-våningshus i sydväst...

Synpunkter på Detaljplan för Almtunaskolan

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS vill genom sin Stadsplanegrupp lämna följande synpunkter på detaljplanen. Vi välkomnar denna plan som kan ge skolan och skolgården en bättre funktion och gestaltning och ge plats för fler elever och godkänner den med...