Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen bevakar ärenden som kommunen lämnat för yttrande till UPS. Det gäller alla detalj- och översiktsplaner. Gruppen bevakar där alla frågor av betydelse för kommunens pensionärer.

Ledamöterna går var för sig igenom det material vi får från kommunen. Därefter träffas vi för att komma överens om hur UPS skall ställa sig till planen. Första frågan är om planen skall genomföras. Det kan gälla utbyggnad, förtätning, tillbyggnad eller exploatering. Därefter granskas frågor om tillgänglighet, kontakt med naturområden, miljöhänsyn, hälsa, kommunikation och service. Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter osv. I gruppens uppgifter ingår också att ta kontakt med boende och företag i de aktuella områdena för att nå bättre kunskap.

Inger Sjöberg (sammankallande)
Dag Fredriksson
Lena Högling

Sven-Olov Larsson
Rolf Wallner

Tidigare yttrande från remissgruppen:

Detaljplan kv. Trudhem, granskning

Detaljplan Trudhem, vid Österplan där Gamla Tingshuset, Storgatan 11 ligger är utsänd för granskning med små förändringar jämfört med tidigare. Planen har länge varit hårt kritiserad men fastighetsägaren i samarbete med kommunen ger sig inte, ändrar något och försöker...

Svar på Detaljplan för kvarteret Norra Hovstallängen, 5 mars 2021

PBN 2017–000789 Vi har studerat planen och förstått dess syfte. Det kursiverade är citat från detaljplanen: ”Syftet med detaljplanen är att lösa hela eller delar av Kungsängens behov av förskola och skola, inklusive idrottshall, samt möjliggöra ytterligare kontor och...

Svar på Detaljplan för Ångkvarnen, 21 januari 2021

Diarienummer 2016-000386 Vi har tidigare studerat detaljplanen i samrådet och sänt svar om våra åsikter. Vi är positiva till att detta fina område kan användas till bostäder och service för uppsalaborna men oroliga att området överexploateras och då förlorar mycket av...

Svar på Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg, 30 augusti 2021

Diarienummer: 2014-001658 Vi har noga studerat detaljplanen då det planerade bostadshuset skulle placeras intill ett vårdboende. Vi engagerar oss och månar om pensionärerna på stadens äldreboenden. Under sommaren har vi försökt få klarhet i hur planen kommer att...

Svar på Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, 12 maj 2021

Diarienummer PBN 2019-002806 av Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS Vi önskar handlingen diarieförd. Vi har studerat denna detaljplan och lyssnat på information på nätet. Den har varit tillgänglig under tiden 9 april till 22 maj vilket är en kort tid för...