Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen bevakar ärenden som kommunen lämnat för yttrande till UPS. Det gäller alla detalj- och översiktsplaner. Gruppen bevakar där alla frågor av betydelse för kommunens pensionärer.

Ledamöterna går var för sig igenom det material vi får från kommunen. Därefter träffas vi för att komma överens om hur UPS skall ställa sig till planen. Första frågan är om planen skall genomföras. Det kan gälla utbyggnad, förtätning, tillbyggnad eller exploatering. Därefter granskas frågor om tillgänglighet, kontakt med naturområden, miljöhänsyn, hälsa, kommunikation och service. Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter osv. I gruppens uppgifter ingår också att ta kontakt med boende och företag i de aktuella områdena för att nå bättre kunskap.

Sven-Olov Larsson – SPF (sammankallande)
e-post   tel.:070-6326039
Lena Högling – PRO
Inger Sjöberg – SPF
Naz Ahmed Shaikh – PRO
Rolf Wallner – PRO

Tidigare yttrande från remissgruppen:

Svar på samråd om planprogram Gottsundaområdet

UPS finner att planprogrammet som helhet är väl utformat. Vi väljer ut några delar där vi finner planen otillräcklig eller otydlig. Vårt perspektiv är äldres boende och liv.

Svar på granskning av detaljplan rörande kvarteret Oden Ygg

Kungsgatan i Uppsala är en av Sveriges mest luftförorenade gator. Naturvårdsverket uppskattar att 5 500 människor i Sverige dör av luftföroreningar varje år. Man skulle vänta sig att Uppsala kommun gjorde allt man kunde för att förbättra luftkvaliteten på Kungsgatan.