Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen bevakar ärenden som kommunen lämnat för yttrande till UPS. Det gäller alla detalj- och översiktsplaner. Gruppen bevakar där alla frågor av betydelse för kommunens pensionärer.

Ledamöterna går var för sig igenom det material vi får från kommunen. Därefter träffas vi för att komma överens om hur UPS skall ställa sig till planen. Första frågan är om planen skall genomföras. Det kan gälla utbyggnad, förtätning, tillbyggnad eller exploatering. Därefter granskas frågor om tillgänglighet, kontakt med naturområden, miljöhänsyn, hälsa, kommunikation och service. Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter osv. I gruppens uppgifter ingår också att ta kontakt med boende och företag i de aktuella områdena för att nå bättre kunskap.

Sven-Olov Larsson – SPF (sammankallande)
e-post   tel.:070-6326039
Lena Högling – PRO
Inger Sjöberg – SPF
Naz Ahmed Shaikh – PRO
Rolf Wallner – PRO

Tidigare yttrande från remissgruppen:

Svar på samråd rörande Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid

Dnr PBN 2014-001126 I det stora hela finner vi planen välkommen. Dock har vi två reservationer som måste beaktas vid utformningen av planen inför granskningsomgången. Det finns redovisat husets skugga vid midsommar resp. höst- och vårdagjämning. Det finns ingen...

Svar på samråd rörande Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg

Dnr: PBN 2014-000019 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad för centrumverksamhet inom kvarteret Oden Ygg. Om det har UPS inget att tillägga. Men dess inverkan på den yttre miljön är ett stort bekymmer. Vi noterar att planen innebär ett nytt och...

Ett äldrevänligt växande Uppsala

UPS är remissinstans för kommunens fysiska planering, därför denna översikt baserad på flera års remissvar. Denna PM samlar aspekter på befintlig och planerad fysisk miljö, som är särskilt relevanta för äldre i den växande staden.