Äldrenämndens boendeplan revideras för närvarande. Planens huvuduppgift är att klargöra förutsättningarna för vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun. Behovet av sådant boende är beroende av möjligheter till annat boende för oss äldre: där vi bor, eller en modernare lägenhet eller i mellanformer som seniorboende, trygghetsboende. Därför sträcker sig nämndens ambitioner längre än till vårdboenden – men det kräver samverkan med andra nämnder och med kommunstyrelsen.

Den nu pågående revisionen syftar emot åren 2013-17 med utblick ett antal år framåt. Ett färdigt förslag förutses i slutet av oktober för beslut i nämnden i november.

En central utgångspunkt är befolkningsutvecklingen i kommunen och särskilt i åldrarna 80 och äldre. Den gruppens behov av vårdboende förändras också över tiden med utveckling av hälsa, möjligheter till hemvård, egna preferenser och inte minst vilja och möjligheter att bo kvar. För sökandet av alternativ spelar ekonomin en avgörande roll. Nya bostäder kostar ofta uppemot dubbelt så mycket som en motsvarande bostad i ett äldre hus. Hyresbidragen har inte utvecklats i takt med byggkostnaderna och hyrorna. Allt detta påverkar behovet av och efterfrågan på vårdboenden. En insats för att öka tillgängligheten i och underlätta användandet av den egna bostaden måste utgöra en väsentlig uppgift för kommunen. En utvidgning av vad som kan stödjas torde var nödvändig.

Alternativa boendeformer är seniorboende och trygghetsboende. Utbudet av seniorboenden är helt beroende av byggföretagens intresse. Innebörden av begreppet seniorboende varierar med företagets egna idéer, men vanligtvis är den nedre åldersgränsen 55 år.

Trygghetsboende är ett nytt begrepp, där kommunen gör en aktiv insats genom att lämna bidrag till hyresvärden för gemensamhetsutrymmen och värd. Föra att finansiera en värd på heltid krävs 80 bostäder. Hittills har endast några tidigare servicehus omvandlats till trygghetsbostäder, t.ex. Ramund på Dalagatan. Uppsalahem bygger nu inom området Två torn i Stabby. Hur dessa lägenheter efterfrågas påverkar säkerligen hur andra byggare är benägna att satsa på denna typ av bostäder.

Vad gäller vårdboenden har äldrenämnden beslutat att införa fritt val av utförare så snart man behärskar tekniken för detta, vilket bör inträffa inom någon månad. Än så länge gäller det befintliga boenden och utförare.

En fortsättning är att helt uppfylla lagen om valfrihet i vården (LOV) genom att låta alla företag som så önskar begära auktorisering för att erbjuda vårdboenden till personer, som genom biståndsbedömare fått godkänt att söka sådan plats. Det kan ske endera i egna hus eller i hus man hur av annan ägare. Här pågår utredning inom kontoret för hälsa vård och omsorg (HVK). Ett par byggföretag har anmält intresse att bygga inom några år. Det aktuella utbudet under 2012 förutses öka med 90 platser förutom de som behövs för att ersätta boenden som tas ur bruk.

Hela boendefrågan är således komplex. UPS har som en av sina uppgifter att bevaka och ställa krav på utvecklingen av boende för äldre. För att hjälpa styrelsen att välja ut vad som är särskilt viktigt att ägna sig åt så är tre träffar på Storgatan 11: den 20/9, 25/10 och 15/11. Tid: kl 10 – 12.  – Välkommen att ge Din syn på saken!