Noteringar från sammanträffande 1074 2013 med KJELL HOLM HVK.

Från UPS: Percy Westerlund, Roland Edvardsson, Sven-Olov Larsson.

Den plan som är vägledande för Äldrenämndens arbete är uppdragsplanen. Den anger mål, riktlinjer och sätt att mäta måluppfyllelsen för de kommande åren. Styrande för denna plan är den kommunövergripande planen Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE). Under våren pågår parallellt arbete med dessa planer. IVE anger ekonomiska ramar och krav på nämnden.

För den kommande uppdragsplanen finns några problembilder som visat sig bli större än förutsett. Nämndes underskott för 2013 beräknas bli någonstans i storleksordningen 15 miljoner kronor. Den stora stötestenen är dock att framtiden bjuder på växande ekonomiska problem. Samtidigt väntar ett växande antal invånare som är över 80 år fördubblas framtill år 2030. Därför är frågan om tillkomst av vård- och omsorgsboenden central.

Nämnden är i högsta grad styrd av lag och därmed har den myndighetsuppgifter som svårligen låter sig rubbas. Den som bedömts behöva någon form av särskilt boende måste få det. Samtidigt pågår ett arbete för att begränsa behovet av sådana boenden. En större andel av den äldre befolkningen skall bo hemma – och vill det.

Därför satsar nämnden på förebyggande åtgärder, alltifrån hemvård och bostadsanpassning till hälsobefrämjande åtgärder. Ideella föreningar och träffpunkter spelar en roll i det sammanhanget.

Hur den delen klarar sig i konkurrensen med den mer lagbundna verksamheten som påverkas av åldersstruktur och hälsoutveckling återstår att se.

Medan IVE:n inte lämnar kommunstyrelsen förrän i slutet av maj skall Äldrenämnden ha ett första utkast c:a 20 maj för en första behandling i juni och beslut i slutet av augusti. Att följa oh påverka den planeringen är en av UPS’ centrala uppgifter.

Sven-Olov Larsson