Hon som socialdemokrat vill arbeta med det ideala samhället.
Åldersdiskriminering ska inte förekomma idag.
Underrepresentation av äldre i politiken.

Caroline anser att det gjorts för lite för de äldre – där är hon självkritisk.

 • Äldres liv och leverne ska stå högt upp på agendan Äldrevänliga kommun (ÄVK)
 • Medborgardialoger ÄVK
 • Kommunstyrelsen och KF ska anta strategi och handlingsplan för ÄVK

80% är nöjda med kvalitén inom hemtjänst och hemsjukvård och helheten de 20% som inte är nöjda är bristerna mest i att det:

 • brist i förtroende för hemtjänst
 • de kommer inte i tid
 • känner ensamhet på boenden
 • inte tillräckligt lyhörda för individens behov- kompetens saknas
 • brister i ledarskapsutbildning
 • chefer måste ha färre medarbetare finansieringen ligger i botten
 • bemanningssvårigheter
 • kompetensfrågor
 • trygghetsboende – innehållet i boendet
 • mellanboende- kvoteringsförfarande ej biståndsbedömt
 • definition av trygghetsboende- tillgång till t ex matsal, värdinna
 • definition av särskilt boende = behov 24 tim / dygn
 • ett bra boende för alla åldrar täcker in även äldre och barnfamiljer (Ewons inlägg)
 • idag är det 8000 80+are i Uppsala och 2030 beräknas det vara 16000
 • fler sociala mötesplatser
 • Uppsala är en av de största landsbygdskommunerna

1. Livsmiljön – den fysiska miljön, trygghet och gott boende
Brist på bostäder.
Sociala kontakter behövs för en bra hälsa.
Gatutrafiken – kollektivtrafiken – regionen – billigare resor – förhandling pågår med regionen.
Det måste gå att hinna över vid övergångsställen medan det är grönt.

2. Jämlikhet och delaktighet
Möjligheter att delta i verksamhet vid träffpunkter – och tillgång till seniorrestauranger.
Mobila träffpunkter på landsbygden och äldre kan få äta sin lunch avskilt i skolmatsalar.
Den digitala klyftan: möjliggöra för fler äldre att klara det digitala samhäkllet – utbildning kan ges på träffpunkterna.

3. Hälsa och välmående
Äldre ska ha bättre tillgång till fysiskt aktivitet – delta i idrotts och motionslivet.

Projekt: Bryta ofrivillig ensamhet. Försöka nå de mest ensamma och utsatta. (min undran HUR)

Karin Näslund-Westman