Fredagen den 18 mars 2016 kl 09.00 – 10.50 på Träffpunkt Storgatan 11.

Moderator: UPS ordförande Jan Ask.

Från kollektivtrafiknämnden: ordf. Bertil Kinnunen (S), 1:e v.ordf. Robert Damberg (MP), 2:e v.ordf. Johan Örjes (C), Johanna Norberg (L), Sverker Åslund (V), Roger Thelander (SD).

Från UPS medlemsföreningar: 40-talet personer.

UPS remissvar i ärendet föredrogs av Jan Ask och delades ut till de närvarande.
Deltagarna i panelen presenterade sig.

Lars O. Ericsson öppnade frågestunden med att konstatera att UPS remissvar är bra och ställde frågan, ”gör ni det här av rent ekonomiska skäl eller för att försämra kollektivtrafiken”?

Sven-Olov Larsson utgick från strategidokumentet för stadstrafiken, som talar om att förändringen skall bidra till ökad social hållbarhet. Vad menas med ”tillgängligt för så många som möjligt”?

Från Gottsunda framfördes att bussresor och vägen till och från bussen skall vara skyddad i en miljö där man inte behöver vara rädd. Förslaget innebär att boende på Filobacken måste passera Gottsunda C kvällstid då allt är stäng. Det kan medföra att äldre utestängs från aktiviteter kvällstid p g a otrygghet.

Bertil Kinnunen svarade att inga beslut har fattats, att detta är en remiss och slut-resultat blir inte så här. Uppsala växer, nya stadsdelar tillkommer, Landstinget har begränsade resurser. Det blir färre linjer med samma sträckning. Över 2 000 remissvar har inkommit och politikerna har träffat ca 2 500 Uppsalabor vid de fyra allmänna möten som hållits i staden. Bertil framhåller att detta är en viktig fråga för kommuninnevånarna och i remissvaren nämns bl a Sunnersta, Nåntuna, Gamla Uppsala och Fiolbacken i Gottsunda. Tanken är att regionbussarna, som passerar viktiga knutpunkter på sin väg in till centrum, ska kunna ingå i stadstrafiken. När det gäller stadsbussarna är tanken att man ska kunna stiga på och av både fram och bak i bussen. Bertil konstaterar att många värdefulla synpunkter har framförts och att en komplettering av linjerna på kartan sker.

Robert Damberg svarade att varken ekonomiska skäl eller en försämring av kollektivtrafiken är skälet. Det är samma påse pengar som gäller och att det slutliga förslaget kommer inte att se ut som förslaget på kartan.

Johan Örjes ser detta förslag som sista steget i ett långt arbete och uppfattar att förslaget om Ringlinjen är uppskattad.

Johanna Norberg konstaterar att de längre bussarna som UL har ska kunna ta fler passagerare. Hon anser det viktigt också att det ska finnas tid att fälla ut ramperna för att underlätta på- och avstigning.

Roger Thelander konstaterar att nästa steg är att diskutera var hållplatserna skall vara och det blir en ny remissrunda. Förslaget som ligger innebär, att turtätheten skall vara så hög att man inte ska behöva tänka på turlistan.

Sverker Åslund framhöll att kommuninnevånarnas synpunkter är viktiga inför det slutliga ställningstagandet.

Från åhörarna framhålls

 • att det för oss äldre är viktigare att det är tätt mellan hållplatserna än att det är täta bussturer;
 • att för boende i Gottsunda är det viktigt att snabbt kunna komma till UAS, för-slaget innebär byte av buss, som innebär att restiden blir dubbelt så lång
 • att många äldre i Salabacke har mycket aktiviteter och vill behålla sina linjer,
 • bl a har busshållplatser tidigare lagts ner i området.

En fråga rörde Nåntuna, om förslaget omarbetas för ytterområden, innebär det bl a byte av buss i Kuggebro?

Vad säger passagerarna i regionbussarna, som får längre restid om dessa bussar skall ingå i lokaltrafiken, det rör sig om korsandet av trafiktunga leder ?

Mjuka linjen går i dagsläget endast till Sköldungagatan, som medför att de många äldre som bor i Tuna Backar, får anlita kommunens färdtjänst och hur ser det ut för Bärby Hage?

Jan Ask konstaterar att ingen av ledamöterna i panelen ännu nämnt ordet ”äldre” som är målgruppen för mötet.

Bertil Kinnunen svarar att kollektivtrafiken avser både vardags- och fritids-resande, alla grupper ska få bra förutsätttningar att resa med rationell busstrafik. Förutsättningarna är att skapa framkomlighetsågärder, där man samarbetar med Kommunen, för att få snabbare trafik. Regionbussarna stannar på många ställen och byten skall kunna ske från Ringlinjen till regionbussarna för att komma in till centrum.

Alla deltagarna talar i egen sak ! (är inte det uppenbart vid ett opinionsmöte ?, sekr anm.) men Bertil lovar ta med sig synpunkter på de orter som nämnts, här talar vi inte om gamla linjer, alla försvinner och man har begränsade ekonomiska resurser för kollektivtrafiken.

Johan Örjes säger att hänsyn tas till framkomna synpunkter, det kan uppstå intressekonflikter, det ska gå fort med färre stopp och samtidigt är det nödvändigt med täta hållplatser för äldre.

Johanna Norberg anser att äldre med färdtjänst ska kunna resa kollektivt och att det kan bli täta hållplatser på vissa ställen.

Robert Damberg pekar på att det blir ett nytt omarbetat förslag men ingen ny remissomgång och att pensionärer inte är utpekade, det är en balansgång att göra så bra det går. Utredning om färdtjänst pågår, det ska inte fungera bara i dag utan det är att få fler att resa med buss i stället för med bil.

Roger Thelander ser två modeller, den första är servicen och den andra är att ej cykla eller åka bil, få bort alla bilar. Tiden är viktig på morgonen men pensionärerna har tid.

Sverker Åslund menar att bilen står mot busstrafiken, färre bilar ökar framkom-ligheten för bussarna.

Nästa frågerunda hos deltagarna innehöll

 • avseende linje 20 i Sunnersta, bör man titta på de nivåskillnader som finns i naturen genom centrala Sunnersta och smala vägar ej gjorda för biltrafik, linjedragningen blir därför viktig;
 • är äldreperspektivet bortglömt ?
 • kommer bussen att stanna vid Fyrishovs entré ?
 • tryggheten är ytterst viktig för äldre, boende på Fiolbacken vill kunna åka ända hem;
 • hur planeras hållplatserna på Fyrisvallsgatan där det finns många påstigande ?
 • en utglesning av hållplatser kan medföra en ökad biltrafik;
 • det finns mycket positivt i förslaget, men många bosättningar och verksamheter är förlagda utifrån att det finns närhet till kollektivtrafik.

Sven-Olov Larsson tog upp befolkningsprognosen som Uppsala kommun gör och som visar att var tredje nytillkommande innevånare de närmaste decenniet kommer att vara 65 år och äldre, att stomlinjerna ger boende efter sträckan god service men där bor inte flest människor och att fler av kompletteringslinjerna i dag upphör med trafik efter kl 19.

Titta bara på tidtabellen för linje 41 utanför Storgatan ! Den är inte tillkommen för passagerarnas behov.

Busstrafiken på Vaksalagatan, där fler bussar delar på hållplatserna, är ett bekymmer och förslag framkom att flytta en del hållplatser till UKK.

Bertil Kinnunen medger att korsningen Kungsgatan-Vaksalagatan är trång, bussar samtidigt från olika linjer, men menar att högre täthet i framtiden skapar färre köer och att hållplatser kan komma att flyttas till UKK. Nämnden har med befolkningsprognosen i planeringen, alla åldersgrupper är med i planeringen, tryggheten är med i planeringen, men kommunen är ansvarig.

Robert Damberg säger att man inte generellt tar bort varannan hållplats, det är fråga om att dra in och att utöka, och han hänvisar till remissomgången för hållplatsplaneringen i maj månad. När det gäller Fyrisvallsgatan är det inte heller klart var hållplatserna ska ligga. Han menar också att busslinjerna utöver stomlinjerna inte är kompleteringstrafik utan kan kallas övriga linjer och att man inte skall upphöra med trafik redan kl 19.

Johanna Norberg ser också till befolkningsökningen och ser ett nytt förslag efter remissomgången.

Johan Örjes frågar: Vilken turtäthet vill ni ha ?

Följande frågeomgång:

Uppkom problem med smala trottoarer vid vissa hållplatser, svårt att mötas och trottoarerna används även av cyklister. Särskilt Norbyvägen var ett exempel.

Uppfattningen att pensionärer har mer tid bemöttes med förklaringen att alla har samma tid men pensionärerna rör sig lite långsammare.

Genomförd process i Västerås visar på missnöje och en senare utökning av kompletterande linjer har gjorts. Låt oss undvika detta i Uppsala och göra rätt från början.

Jan Ask frågade om reservationer mot förslaget finns och om kollektivtrafiken verkligen är för alla,och i så fall, vilka tänker man utelämna ?

Har politikerna lämnat frågan till tjänstemännen i förvaltningen ?

Vad är incitamentet från politikerna ?

Johan Örjes svarar att i glesbygd är bilen ett bättre alternativ. Det kan inte gå en buss till varenda stuga. Det finns områden som inte ger underlag till busstrafik.

Robert Damberg svarar att en andra grupp är äldre som behöver åka färdtjänst. Vi gör ett linjenät som passar så många som möjligt. Det finns inga kompletteringslinjer i det nya förslaget, t ex 22:an. Man talar om ”öppettider” för bussar = när trafiken börjar och slutar under dygnet.

Bertil Kinnunen har varit ute på de fyra ställen där information hållits och fått många positiva synpunkter. Ingenting är bestämt på förhand, därav remissför-farandet. Med de resurser vi har ska vi göra så bra som möjligt för så många

som möjligt. Vi är här för att lyssna. Vet ej vilka grupper som nämns oftast, men oavsett kön, ålder, ska man kunna ta sig till arbete, besök och fritid.

Jan hänvisar till UPS artikel i UNT som visar på skillnader i personer mellan äldre och yngre och frågar om vi kan känna oss trygga med det nya förslaget ?

Han tog även upp problemen med situationer i bussarna, där yngre sitter på platser avsedda för äldre/rörelsehindrade utan att chauffören reagerar. Utrymmet för ungdomarnas stora väskor står i kontrast till äldres rollatorer och varukassar.

Jan föreslår att man simulerar ett scenario hur det skulle fungera i framtiden med rollatorer, väskor och kassar i ett begränsat rörelseutrymme. Olika ålders-grupper rör sig olika fort.

Uppkom fråga om anropstrafiken i glesbygden.

Nya bostäder byggs inte där det finns busslinjer.

Förslaget innebär att man sparar 11 linjer och lägger ner 8, alltså 40% läggs ner.

 

Politikerna erbjöds en sammanfattning av mötet.

Johanna Norberg (L) konstaterar att det är alltid svårt att exkludera någonting och att samhällsstrukturen inte är bra. Behovet av närhet till hållplatser skall styra planeringen.

Johan Örjes (C) säger att samarbete sker med Uppsala kommun när det gäller översiktsplanen och att bussbyten är ett problem som kan lösas med ökad turtäthet. Anropstrafiken kommer med i den färdtjänstutredning som pågår. Men alla kan inte bli nöjda och kompletteringstrafiken kommer att anpassas efter behov.

Bertil Kinnunen (S) förstår att arbetet med programmet inte har väckt intresse, men kartan med linjesträckningen väcker frågor. Anropstrafiken kräver andra bilar. Upphandling pågår. Han menar att flest invånare jobbar och bor längs stomlinjerna, man har med Södra staden i planeringen. Kollektivtrafiknämnden äger inte frågan om trygga och funktionella bytespunkter, det är en fråga om hur gaturummet ska se ut (och det är kommunens uppgift).

Linjerna 1,3, 4, 7, 9, 14, 21 och 22 försvinner eller uppgraderas till stomlinjer. Han visade också vilka områden som skall hanteras i det nya förslaget. Bertil inkluderar pensionärerna, även om de inte nämns i förslaget, han tar med fram-komna synpunkter.

Robert Damberg (MP) erbjöd de närvarande att fortsätta tycka till om förslaget, tid finns för detta. Han var självkritisk till att förslaget framställts på ett sådant sätt att det kunde tolkas som att det var klart. Att man lägger ner linjenät medför inte att antalet bussar minskar, det blir längre ”öppettider” och tätare turer.

Kritiken mot ej nedfällda elramper och chaufförernas uppförande tar han med till styrelsen för Uppsalabuss. Hör av er, dörren är inte stängd ännu !

Roger Thelander (SD) menar att det finns möjligheter till fler linjer och att tiden 5 minuter till hållplats kan bli 6 minuter. Han tar till sig förtydligandet av pensionärernas tider.

Sverker Åslund hänvisar till vad som tidigare sagts i panelen och säger sig ha förståelse för de problem som redovisas i samtalen. Sverker har fått andra tankar under samtalets gång, men ser att det är ett långsiktigt förslag och att nästa remissrunda, avseende hållplatsernas placering, är viktig

Slutligen uppmanades åhörarna än en gång att höra av sig om förslaget och om klagomål på busstrafik och förare föreligger, skall vi höra av oss till UL:s Kundtjänst.

Jan tackade panelen för redovisningen av förslaget och tackade åhörarna för framförande av alla angelägna frågor och konstaterar att om mötet resulterar i ett bra resultat för bussresenärer 65+ i Uppsala kommer framtiden att utvisa.

 

2016-03-20

Ewon Enqvist

Sekreterare UPS