Sammanträde nr 2, 2019-01-24 kl. 0900 – 1000 Stationsgatan.

Närvarande från UPS, Jan Ask, Karin Näslund-Westman och Ewon Enqvist. Från Uppsala Kommun: Tove Västibacken Enhetschef Statsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och miljönämnd och Ingrid Lembke von Schéele, Trafikplanerare, Gata, park och natur.

En ramavtalsupphandling för tillgänglighet ska ske under våren 2019. I avtalet ingår Konsultstöd, från Bygg och plan, plats och mark, bygghandlingar. Det ska undersökas vad som ska anpassas i form av lättåtgärdade hinder i tillgängligheten utomhus.

Bygglov har gjort en tillsyn och utifrån tillgängligheten utomhus och en åtgärdslista för enkelt avhjälpta hinder har upprättats. UPS fick ta del av listan och kommer att få den tillsänd. Åtgärder mot lättavhjälpta hinder utifrån åtgärdslistan verkar vara i de centrala delarna av staden mest inom i studentkvarter.

Avstånd mellan hus och gångbanor är mycket trångt/smalt i nybyggnation. I de flesta fall är det för sent att komma in med påpekanden från gatu- och miljönämnden och trafikplanerare när man får byggplanerna. Samverkan ska ske med Gatu- och samhällsnämnden.

UPS väcker frågan om Snöplogning i Uppsala och att det bör finnas en ”Snö strategi” för kommunen. UPS informeras om att de som snöröjer, får endagsutbildning. UPS efterlyser dokument om snöröjning.

30 jan 2019 sker ett möte mellan alla chefer i kommunen och då har Ingrid Lembke von Schéele Trafikplanerare, gata, park och natur, en dragning om vad som gjorts och vad som ska behöver göras.

UPS anser att de bänkar som satts ut i staden är bra och stabila. Påtalar att det finns trottoarer och gator som behöver åtgärdas då det är svårt att ta sig fram med rollatorer och rullstolar beroende på trottoarernas lutning.

Det finns många defekter i gatumiljön som bör åtgärdas i de äldre stadsdelarna, där ofta äldre personer lever och bor, det måste tas in ett åtgärdspaket.

Nästa möte mellan UPS och Tillgänglighetsgruppen blir 9 maj. 2019

Vid anteckningarna

Karin Näslund-Westman
Vice Ordförande i UPS.