1. Hans Nordström, UPS vice ordförande, hälsar välkommen och redogör för UPS organisation och verksamhet, samt för aktuella frågor i Kommunala Pensionärsrådet och Äldrenämndens arbetsutskott.

2. Inger Sjöberg från Stadsplanegruppen informerar om några aktuella detaljplaner som gruppen utarbetat yttranden över.

3. Efter kaffet informerar Mona Fröjberg, utvecklingsledare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, om resultat från årets två anhörigenkäter vid kommunens särskilda boenden. (De privata vårdgivarna genomför egna enkäter). Av svaren framgår att de anhöriga främst är kritiska till informationen från boendena och bristande språkkunskaper bland personalen. Trygghet och bemötande får övervägande positiva betyg. Utifrån enkätsvaren är Björklingegården, Björkgården och Skogsgården de bäst fungerande enheterna medan Eriksdalsgården, Balder och Bernadotte får sämst omdömen.

4. Anna Gelvås informerar om SÄV-arbetet, där det i dagsläget finns ombud vid drygt 20 särskilda boenden i kommunen. 

5. Hans Nordström redogör för höstmötets uppdrag till styrelsen att till kommande årsmöte se över UPS organisation och arbetssätt. En viktig fråga är hur kommunikationen mellan föreningarna och UPS ska kunna utvecklas. Framförs bl a vikten av att UPS har aktuella e-postadresser till alla föreningar och ordföranden.

Antecknat av

Niklas Rommel

UPS sekreterare.