>> Ladda ner anteckningarna som PDF-fil

1. Öppnande, dagordning

Ordföranden för UPS, Jan Ask, hälsade välkommen och presenterade sig.
Upprättad dagordning godkännes med tillägget Läkarteamet i Uppsala.

 

2. Boende för äldre

Sven-Olov Larsson (UPS styrelse), redovisade befolkningsutvecklingen i kommunen, äldreomsorgen och nyetableringar av vård- och omsorgsboenden samt tidsplanen för  detta inom en femårsperiod. Sedan LOV (Lagen om valfrihet i äldrevården) kom sker byggandet av privata företag och med liten styrning från kommunen. Det är vidare ont om demensplatser på äldreboenden.

Kommunen har börjat hantera frågan om hur vi skall kunna bo kvar i våra lägenheter (kvarboende). Man kommer att undersöka vad som kan göras för att förbättra tillgängligheten i Tunabackar.

Hur ska UPS agera i dessa frågor ?

Det är kö till seniorboenden som dock har för höga kostnader för personer med låg pension. Rikshem t ex kräver att den som söker bostad skall ha tre månads-hyror (efter skatt) tillgängligt för att få en bostad hos dem.  Vid ansökningstill-fället anger man ett högre belopp än man har men vid kontraktsskrivningen kontrolleras förmögenheten och då erbjuds man bostad. Ett förfarande som UPS är ytterst tveksam till.

Påpekades att kommunen samlar pengar i ladorna inför 2022 vilket ej är tillåtet. Försörjningsstöd (socialbidrag) kan erhållas, dock icke för seniorboende. Här är det byggföretaget som sätter regler,  bl a för vilken ålder bostaden är tillgänglig. Det är också p g a skattereglerna svårt för många att flytta från en större bostad till en mindre.

 

3. Markfrågor

Att bygga på arkeologisk mark förhindrar byggenskap, utgrävningar läggs på hyran som därmed blir orimligt hög.

UPS driver frågor om byggande med vem är motparten ?  234 trygghetsboenden skall skapas i Nyby, endast 82 finns i dag. Kommunen lämnar all byggenskap till marknaden och kostnaden 40 000 kronor per m2  slås ut på hyran. Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem har byggt i Sävja med lägre standard och det har inte blivit ett sämre boende.

UPS anser att mark ägd av kommunen skall bidra till framtida vård- och omsorgsboenden.

 

4.  Flyttbidrag

UPS har vid diskussioner med kommunen tagit upp frågan om flyttbidrag för att bl a öka rörligheten på marknaden – och minska kostnader för vårdboenden. Frågan drivs vidare.

 

5. Äldrevårdsenhet/Geriatrik

Bra demensvård finns på flera äldreboenden och det pågår utbildning för personalen i demenssjukdomar.  Dock bör personalen också ha social kompetens för att skapa en bra vård av äldre.  Jan ställer frågan  hur länge kan man bo hemma och när behöver man in på äldreboende för att få vård. Frågan är obesvarad.

Jan redovisade från ett möte med Regionförbundet där bl a läkare i ämnet geriatrik diskuterades. I dag finns ingen specialistutbildning i geriatrik utan det ingår en dags utbildning för allmänläkare. Läkare skulle kunna erbjudas en kortare utbildning i ämnet för att möta behovet. Det bör vara personer som tycker om att arbeta med människor.

För 20 år sedan fanns 2 000 geriatriker inom läkarkåren, i dag finns 570 kvar.

Det finns inga utbildningsplatser i landet (se Socialstyrelsens hemsida).

Äldrevårdsmottagningar finns i Skåne och bör inrättas även i vårt landsting. Äldrevårdscentraler är lika angeläget som att det finns Barnavårdscentraler. SPRF har i en skrivelse till Uppsala läns landsting påpekat behovet av ÄVC.

Minneslotsen på Träffpunkt Storgatan, Kerstin Lundström, bjöds in till mötet för att berätta om Socialstyrelsens Riktlinjer för utvärdering i vård av demens. Den visar att det är färre än 25 äldre personer varje år som vid läkarbesök i  primärvården i Uppsala län utvärderas om de lider av demens. En sjukdom som ökar i samhället och drabbar även unga människor.

 

6. SÄV (Samråd ÄldreVård)

Maj-Lis Lundin (UPS styrelse) berättade om sitt uppdrag i en SÄV-grupp på Lillsjögården iAlmunge.

UPS har skapat flera SÄV-grupper och målet är att det skall finnas en grupp på varje boende i kommunen oavsett vem som driver verksamheten.

 

7.  Läkarteamet

För att minska trycket på akutsjukvården vid UAS har landstinget inrättat ett läkarteam för hembesök för 65 år och äldre vid akuta problem. Vänder sig till alla som bor i Uppsala kommun. Finansieras  gemensamt av landstinget och kommunen. Nås genom telefon 1177 vardagar 8-17.  Består av läkare och sjuksköterska som undersöker och behandlar.

 

8.  Avslutning

Tackade ordföranden för bra inlägg i debatten och förklarade mötet avslutat.

 

Antecknat

Ewon Enqvist
sekreteraren@uppsalapensionarerna.se