Anteckningar från SÄV-möte 2 mars 2022 kl.9.30-12.00 i Stadshuset i Uppsala.

Deltagare förutom SÄV-ombud och verksamhetschefer:
Heikki Syrjäpalo,  chef för SÄBO
Rasmus Sundström, avd.chef för ordinärt boende, äldre och träffpunkter
Helené Stenlund, äldreombudsman

Karin Näslund Westman, ordf för UPS hälsar välkomna, detta är ett lite speciellt tillfälle för SÄV-ombuden att få var i fullmäktigesalen.

Eva Christiernin talar därefter och önskar välkomna även hon och presenterar sig och pratar om Kraftsamlingen som pågår i Uppsala.

Lokalt i Uppsala om det blir en kris då tar Kommunstyrelsen över ansvaret för kommunen. Just nu fokuseras på eventuella IT-attacker, man ser över varuleveranser, matleveranser, redo ta emot flyktingar. Tillsammans med nadra kommuner vad kan/får man göra. Skicka utrustning till brandförsvaret. Finns det skyddsrum i Uppsala – ja massor, det är viktigt att det finns mat, vatten och toalett som fungerar.

Tack Eva säger ordföranden och vänder sig till både nya och avgående ombud. Idag deltar 24 ombud och 4 som vill bli det dessutom 19 verksamhetschefer varav 10 från privata utförare samt 5 gäster,

2007 startades SÄV och innan pandemin fanns det 50 ombud idag är man ett 30-tal. SÄV-ombuden jobbar för en bra äldreomsorg och planer framöver är att eventuellt komma in i något hemtjänstområde.

Heikki Syrjöpalo berättar och redogör för vad anhöriga till någon som bor på SÄBO svarat på den enkät som lämnats ut. 398/700 har svarat på enkäten. De olika frågorna gällande språk där var 67 pos och 33 neg. Tillräckligt med information 59 pos och 41 neg. Trygg med insatsen för närstående 75 pos och 25 neg. Hur sannolikt att man rekommenderar SÄBO 70 pos och 30 neg. Personalen bemöter mig på ett bra sätt 95 pos och 5 neg. 56% av de närstående har skrivit en kommentar. Viktigt med information och kontakt med vårdenhetschefen.

Karin vill höra vad som är dåligt? Svar: mycket om serviceinsatser och information. Vad gör man med dom som inte svarat?

Eva Christiernin angående en fråga om språkkunskaper hos anställda. Den motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Rasmus Sundström, avdchef ordinärt boende och äldreomsorg som ej är SÄBO. 15 st träffpunkter varav en mobil under uppbyggnad, man håller på och skalar upp verksamheter efter pandemin. Snickarens träffpunkt skall renoveras under året.

Helene Stenlund, äldreombudsman förklarar vad en sådan gör. Tar emot synpunkter-ge råd och stöd. Bra med enkäter för att få in synpunkter som kan lyftas till boendet eller till strateg. UL har lovat att ta fram en papperskarta på busslinjer igen. Äldreombudsmannen skall lämna rapport till ÄLN.

Verksamhetschef Carina Gällrud, Attendo Sandellska huset visar bilder från huset och berättar om detsamma. Man har totalt 54 lägenheter på 3 våningar. Man har ett extra fokus på utevistelser och trädgård. Högtider uppmärksammas och Österledskyrkan kommer och har andakter där. Man har tillgång till Attendobussen för olika utflykter. Mycket fokus läggs på mat och man har ett projekt som heter Matlust, man har anställt en kock men man har inget riktigt tillagningskök. Man har en kostmeny som sträcker sig över 6 veckor och som gäller för alla Attendos boenden. Man kommer även ha ett öppet hus den 9 juni 14–16 samt den 2 sept 14–16.

Juliahemmet presenteras av Erika Norlander-Ekberg och Jenny Grälls, specialistsjuksköterska inom äldrevård. Det är Ersta diakoni som driver boendet som har 40 demensplatser och 29 somatiska och ligger i Ultuna trädgårdsstad. Lägenheterna är på 30 m2 och då ingår en vårdsäng. Man välkomnar djur men inget som flyttat in ännu men som kommer på besök. Filosofin för Juliahemmet är utevistelse och trädgårdsliv. Det finna en trädgårdsgrupp på varje våning. Guldkantspasset tar ut på promenad varje dag kl. 11 och man har även fredagsbubbel kl. 14 för både boende och personal.

Eva Gosselman informerar om när det blir introduktion för nya SÄV-ombud. Det finns en stödgrupp inom UPS för SÄV. SÄV-gruppen har 4 stormöten per år och man går ut på boenden 3–4 ggr per år.

Rapporter. Anita Berger och Lennart Högström har varit på Liljefors SÄBO och rapporterar därifrån. På boendet finns det 70 lägenheter, 18 omvårdnad, 16 psykiatri, man prioriterar demens. Man har 56 årsarbetare 75–100%,  4 nattpersonal på varje enhet och alla fast anställda är undersköterskor, 3 är silviasystrar och man har även 40-tal timvikarier. Man har tillgång till läkare en gång per vecka som kommer från Ekeby VC. Man har haft vårdhundar, men inga just nu. Jobbar med språkutbildning bland personalen. Man mäter tid för nattfasta och mäter och väger. Man har haft ett allvarligt utbrott av covid på ett plan med 11-13 sjuka, provtagning av all personal. 95% har fått dos 3 både bland boende och personal. Man jobbar mycket med att minska ensamhet och det är viktigt att informera dom anhöriga. Det pågår ett utvecklingsarbete gällande rörelse i rummet under nattetid, ett pilotprojekt.

Karin N-W och undrar hur gör man för att få tag på ombud för SÄV. Eva Christiernin föreslår att man kanske kan annonsera, tipsa lokalmedia om att vara med på nåt möte med nåt ombud. Eva CH.berättar även om hur frågan om julgranar från Lillsjögården hanterades. Svårt med stora granar men lätt att få mindre.

Gerd Waleij och Ulla Svensson, SÄV ombud, tar upp frågan angående kosten på boenden. Vi får veta att man anställt en måltidsutvecklare som börjar den 1 april. Kanske bjuda in denne till nästa SÄV-möte som då kommer att ha måltids/mattema på dagordningen.

Nästa SÄV-möte blir den 11 maj i Stadshuset.

Karin tackar alla för deltagande här idag och avslutar mötet och därefter intas smörgåstårta och kaffe.

Vid pennan

Britt-Marie Löfgren
Sekr, UPS