På mötet var det 54 närvarande.

Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna och meddelade agendan för dagen.

Gav sedan ordet till Iryna Eriksson VC, Anette Eriksson, Anton Nieta Arasiba för en presentation om Myrbergska gården, som består av 51 lägenheter varav det på varje våningsplan finns ett rum för parboende. Boendet har på kvällen 4 personal som arbetar. Läkare kommer 2 gånger i veckan. Taktil massage har man efter boendes behov gällande vilken grad av känslighet för beröring de har. Måltiderna är väl genomtänkta med att personal sitter med och att det är upplagt fint på tallrikarna, inga mobiler eller störande ljud från tv eller mobiler under måltiden, har dialog under måltiden med de boende Omgivningen är mycket viktig för att få de boende att må bra.

Därefter blev det Elisabeth Lönnström VC och Gabriella Fredlunds tid att presentera Ebbagårdens boende. Grundare och huvudsponsor för verksamheten är Uppsala stadsmission Alla anställda har samma Sylva utbildningen gäller i tre år. Läkare kommer en gång i veckan. Hemtjänsten har också Sylva systrar i verksamheten. Utbildning i tandvård finns, Längst ned i huset har man en Gårdsstuga som är röd med vita knutar. Aktivitetsinsperatör där man bedriver daglig verksamhet för yngre dementa. En gång per år har man en anhörigenkät som få ge sin syn på verksamheten och responsen är positiv gällande personalen bemötande och omvårdnaden.

Kaffepaus på en kvart innan programmet fortsatte.

Leg. arbetsterapeuter Åsa Bergvall samt från Fysioterapeuterna Ewa Larsson.

Arbetes terapi: hälsa aktivitet miljö o teknologi riktas mot individ och miljö.

Fysioterapi: Rörelse och Hälsa. När det gäller fråntagen hälsa förebyggande av ohälsa samt bortfall av en känsla samt led ADL (aktivitet i det dagliga livet.) MAR medicinsk
En Undersökning görs vid in flytt om vad för behov som behövs för den enskilde.

Nicola Youngman och Sari Brännkärr verksamhetschefer från Liljeforstorg 4, informerade om Café minnesvärt. Via länk fanns Malou Nevhagen från Alzheimer Sverige med, och förmedlade information om deras en verksamhet som startade 1986. Projektet i Uppsala är att starta ett Café där man kan träffas ställa frågor och ha föredrag för att stötta anhöriga i sin situation när anhörig fått diagnosen Alzheimer Nu söker man sekreterare samt kassör till denna verksamhet Ordförande är klar. Man kommer att starta verksamheten på Liljeforstorg vid start i Förenade Cares lokal sedan får tiden utvisa vart det blir. Det gäller för all verksamhet både privat och kommunalt.

Därefter blev det rapportering från SÄV ombud.

Från Björkgården rapporterades det att dom fått ny verksamhets chef Ulla-Britt Björn och hoppades nu att det inte skulle bli mer byten av chefer.

SÄV ansvarig och ordförande för UPS Karin Näslund-Westman meddelade att under 2022 har 20 skriftliga rapporter inkommit och samtliga finns på UPS webbsida.

SÄV Ombudens möjligheter att närvara vid anhörigträffar på boenden. Ansvarig för SÄBO Heikkii Syriäpalo meddelade att Äldrenämnden beslutat att ombuden får delta i sådana. Heikki meddelade att inbjudan till sådana träffa i egenregin kommer att komma till Ombuden.

Karin Näslund-Westman vill ha in anteckningar, från ombud som deltagit vid Anhörigträffar.

En närvarande gäst ifrågasatte hur anhöriga fick information om att SÄV ombuden skulle närvara. Ett ombud informerade om att de blev inbjudna som gäster och att det inte hade några problem.

När det gäller att elda i öppna spisen samt ha levade ljus på boendet så hade Andreas And fått från brandmyndigheten att man inte fick ha det så.

Äldrenämnden får 1 gång per år den interna undersökningen och har uppföljning på alla boende.

Hälso och sjukvårdsbemanningen tar vi upp på nästa möte Då SÄBO ansvarig tagit reda på hur många sjuksköterskor det finns per natt.

Tandvård på äldreboende 2 gånger per år det finns utbildning i hur man tar hand om munhygienen.

Länge leve lusten. Sex och samlevnad för seniorer. Ordföranden tog upp frågeställningen om huruvida personalen är utbildad i att handha detta på de olika boendena. Lusten till närhet finns med oss hela livet och det kan vara ett känsligt ämne att handskas med, och övergrepp kan ske. När situationer mellan män och kvinnor inträffar på boenden så löser man detta för varje situation. Ingen speciell utbildning harpersonalen för detta.

Avslutningsvis tackade Karin Näslund-Westman Kommunalrådet Eva Christiernin för allt stöd SÄV har fått under hennes tid inom äldreförvaltningen som hon nu lämnar och Tobias Smedberg tar nu över hennes roll och han meddelar att SÄV fortsättningsvis får ha sina möten i stadshuset Tider får vi senare.

Som avslut informerades ombuden att det blir en planeringsdag den 30/11 på Storgatan kallelse kommer att gå ut snarast då svarstiden är knapp.

Karin Näslund-Westman tackade för dagen och avslutade mötet.

Sekreterare för mötet,

Yvonne van Baal