Vid 2018 års slut hade UPS arbetsgrupper, SÄV utökas till 50 ombud, i Uppsala kommun finns 36 särskilda boenden, 19 drivs av kommunen och 17 drivs i privat regi. SÄV-ombud finns vid 26 av dem av de 36.

Det har varit 2 introduktioner av nya ombud 2018. Under året har ett SÄV-märke tagits fram till de som genomgått introduktionen för SÄV-ombud som visar på att de är godkända som ombud. Märket ska bäras när ombuden representerar SÄV.

Fyra SÄV-möten inklusive SÄV 10-årsjubileum har hållits på Storgatan 11. Områdeschefer Äldreförvaltningen, Verksamhetschefer vid kommunens särskilda boenden, SÄV ombud kallas och inbjudna gäster deltar. Möten indelas i två delar, första timmen deltar områdeschefer, verksamhetschefer och ombud, andra timmen endast ombuden.

Inbjudna gäster har varit tjänstemän från Äldreförvaltningen, en programrektor, en lärare och en elev från Lundellska skolan. Tolkservice deltar alltid. 2018 års möten har haft olika teman.

Utbildning för vårdpersonal
Programrektor, en lärare och en andra års elev från Lundellska gymnasieskolan inbjöds för att berätta om vårdutbildningar. Diskuterades hur vårdyrket och vårdutbildningar kan göras mer attraktiva.

Planeringen för Särskilda boenden i Uppsala Kommun
Områdeschef Mia Gustafsson, Äldreförvaltningen informerade om befintliga boenden och planer för särskilda boenden tom 2020.  Mia deltog i diskussionen med ombuden den andra timmen

Kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen
Avdelningschef Christina Gustafsson, Äldreförvaltningen, kvalité och innovation och förändringsledare Jonas Gumbel informerade ett projekt som pågår gällande idéer och utveckling i vården, där boende och personalen får ”tycka till” och deras idéer ska tillvaratas i projektet. C. Gustafsson deltog i diskussion med ombuden.

Nya trygghetsboenden
Äldreförvaltningsdirektör Carina Julin informerade om de nya trygghetsboenden som ska komma och som eventuellt blir biståndsbedömda.

Äldres sexualitetEwon Enqvist rapporterade från ett FoU seminarium om äldres villkor i vården och sexualitet bland äldre.

Olika frågeställningar har uppkommit utifrån teman som varit. Vissa tjänstemän har deltagit i ombudens timme och besvarat frågor som uppkommit.

Ämnen som diskuterats
Personaltäthet, personalbemanning, uttorkning, fallskador, utevistelse, aktiviteter, boende, mm. Viktiga ämnen som även tas upp med verksamhetscheferna vid besöken på boendena.

SÄV ombudens anseende
Äldrenämnden och Äldreförvaltningen är positiva till UPS verksamhet med SÄV-ombud. Ombuden upplever sig väl sedda och mottagna på de olika boendena. Vid samråden deltar ibland annan personal utöver verksamhetscheferna.

SÄV firade 10-årsjubileum 26 nov. 2018
SÄV-ombud, verksamhetschefer, UPS ordförande Jan Ask, kommunalrådet Caroline Hoffstedt, f.d. UPS ordförande Percy Westerlund, f.d. SÄV-ombud Carin Unebrand, UPS sekreterare Ewon Enqvist, och Regionens skrivtolkar deltog. UNT och Uppsala Tidningen inbjöds men uteblev.
UPS Ordförande Jan Ask berättade om frågor UPS driver gentemot Kommunala Pensionärs Rådet, Äldrenämndens-och Omsorgsnämndens presidium, med Lokaltrafiken, och som referensgrupp till Äldre-vänlig Stad.
Percy Westerlund, f.d. ordförande i UPS och initiativtagare till SÄV, berättade om starten av SÄV som uppstod ur ett missnöje inom en hemtjänstkrets. 2006 började planeringen av SÄV, 2007 kom de första grupperna och 2008 startades flera grupper.
Ulla Hjelmqvists skrivning om SÄV: s historik finns på UPS Hemsida.

Undertecknad informerade om Omsorgsnämndens önskan om SÄV-ombud och att fler verksamhetschefer efterfrågar SÄV.
SÄV-ombud tackades för det fantastiska arbete de gör för att i samråd med Verksamhetscheferna förbättra vården och omsorgen för de äldre.

Rapporter från SÄV-ombudens besök på boenden
Rapporteringar från besök på olika boenden sker vid varje SÄV-möte, rapporterna läggs ut på UPS hemsida.

Slutord
2018 har förhoppningsvis varit ett år som förbättrat vård och omsorg för de äldre på kommunens särskilda boenden. Nya SÄV ombud har tillkommit och nya tankar om utveckling av verksamheten har tagits upp till diskussion. SÄV rapporter finns på UPS hemsida.
2019 bör bli ett år när SÄV kan påverka vården och omsorgen för de äldre till det bättre i Uppsala Kommun och vi ska försöka se till så att de 10 särskilda boenden som önskar SÄV ombud får dessa.

2019-04-02 

Karin Näslund-Westman
Vice ordförande UPS och SÄV-ansvarig