Bærums kommun är vänort till Uppsala. Den ligger på nära pendlingsavstånd väster om Oslo med Sandvika som huvudort. Storlek c:a 114 000 invånare.
Dess Eldreråd besökte Uppsala den 10 juni för att orientera sig om vad Uppsala gör för oss äldre. UPS medverkade med Jan Ask, Ewon Enqvist och Sven-Olov Larsson.
Uppsalas politik på området presenterades förtjänstfullt av kommunikationsstrateg Helena Thorén-Lindqvist. Många likheter finns mellan våra kommuner om än organisationen kan se olika ut.

För oss i UPS är Bærum av intresse i några avseenden. Där finns Bærumspensjonistenes Fellesforening som främst har till uppgift att välja fyra representanter i Eldrerådet. Rådets uppgifter lyder: ”Bærum Eldreråd er pensjonistenes talerør i Bærum, og arbeider for å bedre de eldres levevilkår på alle felt.”

I Bærums äldreomsorg finns ett inslag som ännu saknas i Uppsala kommun och som är värt att studera närmare, välfärdtsteknik. UPS har länge verkat för att väcka intresse för området, se t.ex. vår text om framtidens äldreomsorg.

Bærum påbörjade 2009 ett arbete med temat ” Velferdsteknologi”. Det ledde till ett handlingsprogram för åren 2012-2015. Hösten 2013 antogs en strategisk plan med följande huvudmål:

  1. Förbygga funktionsnedsättning och skador.
  2. Anpassning för ökad hanterbarhet för brukare och personal.
  3. Effektivisering av vård och omsorg.

Ett första område som genomlyses gäller trygghetsskapande åtgärder. Man kunde konstatera att mycken av den teknik som fanns då var omodern och svåranvänd. Medverkan i teknisk utveckling var nödvändig för att uppnå användbara lösningar. Ett demonstrationsrum inrättades på ett äldreboende som en första visning av vad som fanns att tillgå. Prov utfördes bland annat med robotdammsugare på vårdboenden. Dataspel som kunde stimulera äldre prövades.

Med nästa version av planen 2014-2017 kom Velferdstorget som en kontaktpunkt för vård- och omsorgstjänster – både för brukare och för utförare. Där förmedlas kunskap och råd om vilken teknologi som finns på marknaden. Norges motsvarighet till vårt SeniorNet medverkar. Samarbetet med näringsliv och forskning byggs upp.

Ett första huvudtema är trygghet i hemmet. Mobila trygghetslarm baserade på GPS-teknik introduceras.

En demonstrationslägenhet, Fru Krogs leilighet, byggs upp under 2014. Där testas och demonstreras olika slags teknik. Målgrupper är terapi- och rehabilterings–personal, demenskoordinatorer och andra yrkesgrupper. Leverantörer av välfärdsteknik skall kunna samarbeta med vårdpersonal där. Tekniken betecknas som fortfarande varande ”prematur”, behovet av anpassning och teknikutveckling är stort.

Även IT-kompetensen måste byggas upp bland personal inom vård, omsorg och administration. Utbildningsplaner och handledarutbildningar utarbetas.

Den strategiska planen för välfärdsteknik som Bærums kommun följer är ambitiös och omfattande. Det borde vara en central uppgift för Uppsala att följa, medverka och lära av detta arbete.

Det finns för övrigt ett nordiskt samarbete genom Nordiska ministerrådet på detta område. Den 16-17 juni genomförs en konferens i Tromsö. Västerås är medarrangör.

Motsvarande konferens 2014 ägde rum i Göteborg och följdes av Sven-Olov Larsson och Matthieu Hartig (redogörelse finns här). Uppsala kommun lyste med sin frånvaro där.