Kvalitet i vården vid kommunens särskilda boenden är en av de viktigaste frågorna att bevaka och påverka för Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Förutom direkta kontakter med boendena, med äldrenämnden och med enskilda personer så litar vi till offentlig statistik. Socialstyrelsen publicerar två omfattande serier med statistik.

Nyligen publicerade UNT uppgifter från Vårdföretagarna, som påstods visa att särskilda boenden i enskild regi är bäst. Inte oväntat är fyra av de fem bästa privat drivna. Uppgifterna kommer från den ena av socialstyrelsens två databaser, som belyser kvalitet i äldreomsorgen. Den bygger på svar från dem som driver verksamheten vid de särskilda boendena. Svar ges på drygt 25 frågor om olika kvalitetsegenskaper hos boendet. För att kunna göra en sammanfattning måste man bestämma sig för om alla egenskaper är lika viktiga. Någon sådan viktning har inte gjorts i materialet från Vårdförbundet.

Den statistik artikeln bygger på kan illustreras med följande exempel. Tre av de drygt 25 frågor, som skall besvaras, lyder (med svarsalternativ):

  1. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider (ja=1/nej=0)
  2. Det finns tillgång till träningslokal (ja=1/nej=0)
  3. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning under vardagar (andel som decimalbråk).

Två företags svar på frågorna kan vara

A: 1, 1, 0,4. Summa 2,4.
B: 0, 1, 0,9. Summa 1,9.

Slutsats, företaget A med aktuell måltidsrutin och tillgång till träningslokal och som har 40 % adekvat utbildad personal är bättre än företaget B utan aktuell måltidsrutin men med 90 % adekvat utbildad personal. Ingen fråga är viktigare än någon annan, 90% adekvat utbildade väger lättare än tillgång till träningslokal.

Det är inte lätt att sammanfatta kvalitetsmått av högst olika dimensioner. Dels måste ja/nej-svar förses med siffror, dels måste svaren på frågorna vägas samman. Frågorna leder till svar av olika innebörd. Vad är t.ex. en aktuell måltidsplan? Måltider måste rimligen serveras eftersom företaget är kvar i sin verksamhet. Vårdföretagarna har satt sig över dessa svårigheter och summerat de numeriska poängen rakt över.

Ur UPS synvinkel är det de boende vid de särskilda boendena, som bäst borde kunna bedöma den vård och omsorg de får. Socialstyrelsens andra stora databas, som publicerats flera år i följd, baserar sig på enkäter till ett stort urval av de som bor på alla särskilda boenden i landet. Till största delen belyser de andra aspekter på vården än den undersökning vårdföretagen besvarar.

UPS har fyra år i rad sammanställt och redovisat dessa data för Uppsalas boenden. De bilder som framträder år 2017 är högst varierande. Söker vi efter ”bästa” eller ”sämsta” boende kan bilden bli olika beroende på hur statistiken hanteras.

En av de sista frågorna i enkäten till de boende söker ett sammanfattande svar på ”hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” För fem av de 33 boendena svarar minst 90% av de svarande att de är nöjda. Det gäller Björklingegården, Hagundagården, Myrbergska gården (kommunen), Andreas And (stiftelse) och Balder (privat). Endast två av dessa boenden, Balder och Myrbergska gåden, redovisas bland de fem bästa i Vårdförbundets redovisning.

Går man bakom summeringen så skiljer sig bilden både dessa fem emellan och de med färre nöjda som helhet. Vi fördjupar oss inte i detta nu. Det finns andra mönster som är mer väsentliga att fördjupa sig i, här några exempel.

För två boenden anger bara drygt hälften av de boende att de är nöjda. Utvecklingen över tiden är för några boenden mycket positiv medan för andra boenden verkar omdömet undermåligt eller kollaps vara mest adekvat.

För enskilda frågor varierar resultaten högsta avsevärt. Varför skall det vara så stora skillnader mellan boendena när det gäller t.ex. trivsel i de gemensamma utrymmena, möjlighet att träffa läkare eller möjlighet att komma utomhus?

Uppsalas resultat som helhet ligger någonstans på nedre hälften bland Sveriges 288 kommuner. 182 kommuner får bättre omdömen medan 84 får sämre resultat på frågan om helhetsomdöme. I förhållande till jämförbara kommuner klarar man sig sämre än de flesta.

Sammanställningen ger ingen som helst grund till att påstå att privat eller kommunal drift skulle vara bättre. Däremot finns det uppenbara skillnader mellan de företag som driver särskilda boenden i Uppsala.

Offentlig statistik bör i första hand användas för att identifiera problem och söka sätt att förbättra kvalitén, inte till att driva partsintressen. Som det nu är finns inget allmänt tillgängligt stöd för de som söker boende. Det blir ett rent lotteri man deltar i när man skall utöva sin rätt att välja boende.

UPS sammanställning: https://www.uppsalapensionarerna.se/ups-aktuellt/sa-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen-2017/