UPS:s kassor Sven-Olov Larsson skriver ett debattinlägg i UNT, 17 september 2013:

Uppsala är en kommun där många pensionärer samlas och åldras. I år är vi drygt 32000 i åldersgruppen 65+. Om tio år har vi blivit 10 000 fler enligt kommunens befolkningsprognos. Den åldersgrupp som ökar mest är 85 år och äldre. Till 2023 kan gruppen ha ökat med över 3000 personer, och gruppen växer med kanske 800 personer per år de därefter följande åren.

Dessa siffror väcker frågor om hur Uppsala kommun kommer att sörja för att det finns särskilda boenden för vård och omsorg för denna växande åldersgrupp i framtiden. Det kan komma att behövas 500-600 nya platser på sådana boenden inom en tioårsperiod. Någon plan för hur detta skall uppnås finns inte.

Det finns i dag en möjlighet för den som fått plats på särskilt boende beviljat av biståndsbedömare att välja tre av de drygt 30 boenden som nu finns. Saknas plats har man att endera vänta tills plats blir ledig på önskat boende eller ta en plats där ledig sådan finns. Möjligheten finns dock att senare byta. ¨

En förutsättning för att valfrihet skall vara meningsfull är att det finns alternativ att välja bland (se Ulrika Winblad UNT Debatt 15/9). Därför är frågan om hur nya särskilda boenden skall komma till viktig.

Äldrenämnden (ÄLN) har beslutat tillämpa lagen om valfrihet i vården (Lov) från hösten 2013. Det innebär valfrihet för företag som vill erbjuda särskilda boenden i egna eller hyrda lokaler. En förutsättning är att man åtar sig att uppfylla nämndens krav för att etablera sig som utförare av vård och omsorg. Detta är det närmaste kommunen kommer en idé om framtida försörjning med särskilda boenden.

I dag får äldre vårdbehövande sina behov tillgodosedda av företag, inklusive kommunens egen nämnd Vård och bildning, som efter upphandling träffat avtal med äldrenämnden. Avtal tecknas med den anbudsgivare som begär lägsta priset per vårddygn förutsatt att man åtar sig att uppfylla ställda villkor. Husen ägs i de flesta fall av Rikshem och lokalerna hyrs av kommunen.

Med tillämpningen av Lov behövs inte sådan återkommande upphandling – företag som blivit godkända får driva sin verksamhet så länge de uppfyller de krav äldrenämnden ställt upp i samband med godkännandet. Kommunens förhyrning av lokaler för särskilt boende kan därigenom successivt fasas ut.

Om vårdföretaget inte uppfyller de åtaganden man avtalat om så kan det bli föremål för olika former av sanktioner: varning, reduktion av ersättningen eller i svåra fall (allvarliga fel, obestånd eller konkurs) ett upphävande av gällande avtal. I ett upphandlat vårdboende kan felande företag ersättas med ett annat med någorlunda kort varsel. Främst handlar det om att Vård och bildning kan ta över driften.

I ett hus som ägs eller hyrs av utförande vårdföretag, så som blir fallet med Lov, är en sådan växling av ansvarig utförare inte lika klar. Vem tar hand om alla som bor och vårdas i huset?

I den utredning som låg till grund för beslutet att tillämpa LOV konstaterar utredaren följande. ”Ett vårdboende är en stor investering, både i tid och pengar, och ett företag som investerar i ett nytt boende vill sannolikt känna säkerhet i att det finns en efterfrågan på platser för att genomföra investeringen. Det går därför inte att utesluta att perioder av platsbrist skulle kunna uppkomma om alla vårdboenden upphandlas via Lov”.

I villkoren för företag som vill etablera sig i framtiden ingår att acceptera ett av kommunen fastställt pris per vårddygn. Benägenheten att etablera sig är beroende av detta pris och dess utveckling över tiden. Vilken blir kommunens och nämndens förhandlingssituation med ett växande vårdbehov och socialtjänstlagens krav å ena sidan och företagens lönsamhetskrav å den andra?

Huruvida fler företag än i dag skulle komma att lockas att bjuda ut tjänsten vet vi inget om. Den kommunala förvaltningen Vård och bildning, som i dag är en stor aktör på området vård- och omsorgsboende, skulle kunna spela en roll för både utbud och pris om förvaltningen får hyra eller själv bygga hus för särskilda boenden.

Är Uppsala kommun beredd att spela en aktiv roll på denna marknad?

Sven-Olov Larsson
styrelseledamot Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

>> Till debattartikeln i UNT