UNT redovisar i sin läsarenkät att många anser att både nybyggen och förtätning leder till försämrad miljö i flera avseenden. Forskare påpekar att helhetssyn saknas, vilket leder till sämre hälsa för befolkningen.

Ur äldre Uppsalabors synvinkel är det särskilt påtagligt. Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd har påpekat detta i svar på samråd rörande översikts- och detaljplaner.

I svaret på översiktsplan 2016 påpekar UPS att det råder en uppenbar konflikt mellan koncentration av lokaler för arbetsplatser och bostäder och boendes hälsa och miljö.

Det finns ingen tydlig strategi för hur denna konflikt skall lösas. Över huvud taget saknas en strategi för äldres boende i innerstaden.

Svaret på innerstadsstrategin 2015 noterar att stadsliv i mänsklig skala är rubriken på handlingen. UPS vill se stadslivet från de äldres synvinkel. Vi finner inte att de äldres roll visavis innerstaden har berörts alls i förslaget till strategi. De äldres förutsättningar när det gäller att leva och verka i och att nyttja innerstadens innehåll kan inte alltid bygga på de förutsättningar som en yngre del av Uppsalas invånare har.

Närhet till offentliga rum och parker är en viktig aspekt på tillgänglighet. Därför får inte en förtätning av innerstaden innebära att nu kvarvarande öppna ytor får sämre luftmiljö, ljus och solinstrålning.

Platsens betydelse för den som inte kan förflytta sig så långt kan inte nog understrykas. Det krävs också promenadvänliga stråk till och mellan de offentliga rummen.

Ett av de senaste svaren rör Eriksberg. Där har, sedan förslaget till planprogram publicerades, en tydlig opinion vänt sig emot förtätningen. Det framgår inte hur man skall kunna passa in 2 600 nya bostäder i det befintliga området.

Placering nära befintliga hus ger miljöförluster, till exempel i form av utsikt från lägenheten, för dem som nu bor i området och särskilt för den som vårdas i hemmet.

Ytorna mellan husen är inte bara till för förflyttning, de är också ytor att vistas på, platsens betydelse får inte underskattas. Gräs, solljus, vindskydd och sittplatser måste finnas nära bostaden.

Som svar på förslaget till planprogram för Ulleråker, inrymmande bland annat 8 000 bostäder, noterar UPS att trångboddheten utomhus blir påtaglig och hälsorisker aktualiseras.

Innerstadens förtätning leder till mindre, luftrenande grönska, till sämre luft i gatumiljön – senast demonstrerad i korsningen Kungsgatan–St Persgatan.

Exemplen kan mångfaldigas – svar på våra farhågor kommer inte.

Det är byggföretagen som bestämmer utformningen, inte omsorgen om invånarnas hälsa och trivsel.

Jan Ask, ordförande
Sven-Olov Larsson, kassör
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

> Läs debattartikeln på UNT.se