Dnr: PLA 2013-020002

Vi noterar med gillande att planen avser att rymma 450 lägenheter med betydande inslag av mindre lägenheter. Likaså är det utmärkt att exempelvis seniorbostäder och specialbostäder för äldre kan komma till. Inom planområdet finns även användningen vård, som möjliggör exempelvis äldrevård.

Givetvis är vi medvetna om att detaljplaner inte kan hantera hela boendekedjan för äldre, men vi tar varje möjlighet att påpeka behovet av en sammanhållen plan, vi arbetar för att göra kommunen som helhet medveten om behovet därav.

I vårt svar på samrådet noterade vi särskilt att: ”För äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Analys av buller och luftföroreningar för denna miljö måste särskilt belysas och åtgärdas.” Det är gott och väl att bullerskyddade uteplatser anordnas, men balkongens betydelse får inte försummas och vi hoppas att vad som anförs på sidorna 27-28 är tillräckligt.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson

 

> Detaljplaner öppna för synpunkter, Kvarngärdet 60:1 m.fl. på Uppsala kommuns hemsida.