PBN 2017–2441 018-727 45 76

Svar från UPS, Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd:
Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd anser att detaljplanen ska avslås.

Motiveringen för detta är följande:

Seminariet med seminarieträdgården i Uppsala är unikt i landet. Det är den kvarvarande Seminariet med en yta av 4 hektar som rymmer trädgård, lekplats och idrottsplats enligt 19014 års Seminariestadga och har höga kulturmiljövärden.

Två domstolar, Mark och miljödomstolen och Mark – och miljööverdomstolen har slagit fast att: ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parken i sin helhet” och att en bebyggelse enligt kommunens förslag skulle innebära påtaglig skada för riksintresset Uppsala stad. Samtliga element tillhörande Seminariet har betydelse för riksintresset. Det står helt klart att de inte ska bytas ut mot bostadsbebyggelse.

Vi anser att Uppsala kommun måste följa lagar och förordningar och fattade domar som alla andra.

Länsstyrelsen har i sitt yttrande påpekat att ny bebyggelse inom fastighetens norra del riskerar att påtagligt skada kulturmiljövärdet inom riksintresseområdet.

Uppsala som lärdomsstad bör ha intresse av att bibehålla en historisk miljö som speglar vilken betydelse man ansåg att en skola för alla hade genom att skapa denna vackra och pedagogiska miljö för utbildning av folkskollärare.

Detaljplanen bryter även mot Plan och bygglagen som anger: En byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Även internationella Florensdeklarationen, ICOMOS 1982, har bestämmelser som skyddar historiska trädgårdsanläggningar.

Det saknas en stadsdelspark i stadsdelen som nu är hårt exploaterad. Enligt översiktsplanen ska det finnas en sådan park i området och vara på 5 hektar. Seminarieparken finns här och kan väl passa med sina fyra hektar. Att minska den till hälften med bebyggelse kräver en ny stor park i området. Var skulle den kunna ligga? Idrottsplatsens och ”skogens” betydelse:
”Planläggningen görs för att säkra bättre förutsättningar för skoleleverna, genom att ytan som säkras för skolgård ökas ”står det i detaljplanen. Det är ett svårbegripligt påstående. Nu är eleverna tillåtna att vistas på idrottsplatsen som planeras minskas till ca en fjärdedel.

Idrottsplatsen – den fullstora fotbollsplanen är tänkt att vara för eleverna på skoltid och för allmänheten på kvällstid blir en plan för mindre barn med bebyggelsen. Är det en vettig planering? Större barn och vuxna behöver stora ytor att röra sig på för kondition och rörlighet och dessa ytor måste finnas i varje stadsdel inom 300 meter från hemmet enligt Boverkets rekommendation. Att som i Uppsala speciellt i denna del av staden begränsa skolgårdar och parker är ett hot mot folkhälsan. Andra stadsdelar har gott om idrottsplaner. Det är inte jämlikt.

Den så kallade granhäcken är egentligen en bred skogsridå med 110 fullvuxna träd, barrträd mot gatan och lövträd mot idrottsplanen och används som promenadstig och spännande skog av de yngre barnen. Att hugga ner den går emot kommunens egna utsagor om att värna stadsträd speciellt mot trafikerade gator för att minska luftföroreningar.

Forskare på SLU har i skrivelser framhållit vikten av att göra Seminarieparken till en stadsdelspark för dess kvaliteter och läge och har gjort förslag på hur den kan utvecklas. Det kan bli en lika omtyckt park som Stadsträdgården. Den kommer att ge betydande samhällsvinster genom förbättrad folkhälsa, sociala kontakter och trivsel samt ekosystemtjänster. De liksom vi uppmanar kommunen att göra upp om markbyte med markägaren.

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, stadsplanegruppen

Inger Sjöberg

Morkullevägen 49B
75652 Uppsala
sjoberginger@telia.com