Uppsala, 2013-01-11

400 lägenheter och 4.000 m2 lokaler för butiker, kontor och förskola skall byggas. Allt skall ligga i anslutning till Råbyleden. Råbyleden ska ändras från att vara trafikled till gata av innerstadskaraktär, med filer för kollektivtrafik, fordonstrafik och kantstensparkering. Av detta skäl planeras att den befintliga gång- och cykeltunneln under gatan läggas igen och ersättas av övergångsställe med trafikljus.

Gångtunneln utnyttjas sedan länge av elever i låg- och mellanstadiet från ”studentområdet”, när de skall ta sig till Kvarngärdesskolan. Motsvarande kan framtiden komma att gälla för barn från Kvarngärdet som skall ta sig till Ringarens förskola. Gångtunnel får anses vara en säkrare väg än övergångsställe med trafikljus. Risken finns att många föräldrar då av säkerhetsskäl kör sina barn till skolan. Både miljön i allmänhet och säkerheten i skolans närhet skulle påverkas negativt av en sådan ändring.

Gångtunneln bör därför vara kvar. (Jämför med motsvarande diskussion för några år sedan angående säkerheten för elever på väg mellan bostadsområdet Tuna Backar och Domarringens skola. Då skulle man enligt tidningsuppgifter av trafiksäkerhetsskäl gärna ha anlagt en gångtunnel under Svartbäcksgatan, men denna kunde inte byggas på grund av redan befintlig bebyggelse. I stället blev det trafiksignaler och hastighetsbegränsning till 30 km/tim.)

Man kan med tillfredsställelse konstatera att alla tillkommande lägenheter tycks ligga i hus med minst fyra våningar, vilket medför att de kommer att ha tillgång till hiss, något som är särskilt viktigt för äldre och rörelsehindrade.

På gräsplanen från Ringarens förskola och upp mot Tycho Hedens väg ska det bli torg. Norr om detta torg ska det finnas ett högre hus. Dit skulle man kunna förlägga seniorboende alternativt trygghetsboende. Sådana saknas för närvarande helt i området, men behovet av bådadera är stort. Genom att utnyttja ”mjuka linjen” (buss 41) kan man lätt nå vårdcentraler både vid Liljefors torg och Heidenstams torg. Livsmedelsaffärer och annan service finns också tillgänglig på dessa platser.

UPS remissgrupp