Detaljplan Trudhem, vid Österplan där Gamla Tingshuset, Storgatan 11 ligger är utsänd för granskning med små förändringar jämfört med tidigare. Planen har länge varit hårt kritiserad men fastighetsägaren i samarbete med kommunen ger sig inte, ändrar något och försöker igen. På en liten tomt, 1800 kvm, vill man bygga ett hus vid Österplan som skymmer Tingshuset och mot Storgatan tränga in ett 4- våningshus mellan Tingshuset och grannhuset. Nu är huset vid Österplan något förkortat så glaspartiet på Tingshuset ses från Österplan men för övrigt samma byggplan.

Tingshuset prisas för vacker arkitektur och skulle varit utnämnt till byggnadsminne om inte fastighetsägaren sagt nej. Det är q märkt och exteriören skulle inte få ändras. Men södra gaveln kommer att täckas över av det nya huset mot Storgatan. De båda nya husen ska ha ljus färg och symmetri ”för att understryka det underordnade förhållandet till omgivande historiska byggnader”. Så är det inte, de är stora och höga byggnader, 4-5 våningar, och får tingshuset att likna en bakgårdsbyggnad.

”Tingshusets dignitet som statlig domstolsbyggnad kan sägas förminskas av de högre nybyggnaderna och trädgården påverkas negativt eftersom den till stor del kommer att bebyggas” erkänner man i en ”Antikvarisk konsekvensbeskrivning ”på uppdrag av fastighetsägaren, Rohan, ekonomisk förening som är jävig. Och landar i att ”nybyggnaderna inte bedöms negativt påverka riksintresset Uppsala stad.” Länsstyrelsen har hävdat motsatsen.  Men påstås nu ändrat sig i ”dialog med kommunen”. Vi vill se sakargumenten i denna” dialog” i skrift.

Varför vill kommunen ha dessa hus? Knappast p g a bostadsbrist. Huset vid Österplan kommer så nära järnvägen att man endast tillåter lägenheter för kort vistelse, t ex hotell eller uthyrning av bostäder mindre än 35 kvm pga den höga bullernivån.

Huset vid Storgatan blir nog Sveriges smalaste 4-våningshus. Vi har kontrollmätt avståndet till grannhuset. Det är endast 484 cm och 357  cm från trappan. Ytterväggar på murat hus är 40 -45 cm tjocka. Bredden inomhus blir max 4 meter. Enligt fastighetsägaren har man bara tänkt ha en lägenhet per våningsplan. Numera ska nya hus klimatdeklareras sedan januari 2022. Detta hus kan inte godkännas ur klimatsynpunkt och är inte hållbart.

Nuvarande plan tillåter endast en liten tillbyggnad intill gaveln på grannhuset vid Österplan för att inte skymma Tingshuset och gården. Vi anser att nya förslaget förvanskar och förfular miljön med de vackra äldre husen längs Österplan. Det kommer även att innebära att stora stadsträd behöver tas ner för framkomlighet för brandbilar från allén.

Förslag att bygga nya hus i känsliga miljöer ska bara tillåtas om de tillför skönhetsvärden. Det gör inte detta förslag. Och har inte varit vare sig fastighetsägaren eller kommunens intresse.

Vi hävdar bestämt att detaljplanen ska avslås.

Uppsala 2022-09-09

För Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Inger Sjöberg

sjoberginger@telia.com

0709-540123