Plats: Korskyrkan, Uppsala
Tid: 8.30-11-30

Ordförande Karin Näslund Westman hälsar alla välkomna och förklarar att dagens gäst Malin Sjöberg Högrell som skulle kommit till kl.9.10 blivit försenad och väntas anlända runt kl.10 i stället. 
Ordförande inleder med att berätta om vad UPS gjort under året där man haft både telefonmöten och SÄV-möte. Stora frågorna i KPR varit mål och budget och boendeformer. Äldreboenden saknas men det finns ett överskott på SÄBO där det skall inledas en granskning och orsaken. 
Aktiviteter svårt med tillgång på lokaler för äldre. Trafikmiljön är inte den bästa för oss äldre att gå med kryckor och rullator. Luftföroreningar tas upp – grönytor viktiga – tas upp till nästa KPR. Träffpunkterna – matsituationerna där man tycker att det är dålig mat på SÄBO.
Vi blir mer lyssnade på i KPR där man efterfrågar UPS. 
Under pandemin har det kommit mycket frågor om hygienen ute på SÄBO. UPS vara med i processen vid genomgång av orsakerna. 
Kraftsamling för äldreomsorgen inom kommunen UPS har deltagit i detta arbete-hoppas genomföras  till 2023.
Mer samarbete mellan kommun och region i god vård. 
Man har tittat på vad tycker äldre om äldreomsorgen – Uppsala ligger sämst i riket.
Inom Äldrevänlig kommun (ÄVK) händer mycket – UPS suttit i referensgrupp.
Äldreambassadörer kommer att anställas 10 stycken.
UPS har framfört missnöje mot ÄO’s årsrapport vill veta mer detaljerat vad hon gör. 
SÄV-gruppen har idag 35 ombud på 39 boenden, behövs ytterligare 40 ombud. 
UPS AU har haft fysiska möten på Storgatan 11.
Inlägg från Lars O Ericsson som tycker att ÄO behöver vara en MAS.
En MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering) varit på SÄV-möte och berättat om sin uppgift. 
Information från styrelsen – det fattas 4 ledamöter och vi har 8 arbetsgrupper som skall bemannas. AU skall representera i KPR, Karin är vice ordförande där. 
Valberedningen vill dra ner på antalet styrelseledamöter från 16 till 11 är på förslag. 

Höstmötet öppnas.
Ordförande öppnar höstmötet. 

Val av mötesfunktionärer
Ordförande Karin Näslund Westman
Sekreterare Britt-Marie Löfgren

Justerare och tillika rösträknare:
Agneta Darberg, PRO och Raymond Hammarberg, SPFF

Fråga om höstmötet är stadgeenligt utlyst
Svar ja, handlingar och inbjudan utskickade i tid. 
Mötet ajouneras för fruktstund till klockan 10.

Godkännande av röstlängd
47 personer närvarande. Deltagarlistor bifogas i original. 

UPS verksamhetsplan för 2022
Genomläses och godkännes av de närvarande. 

Mötet ajouneras en andra gång då dagens gäst Malin Sjöberg Högrell, regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen, anländer. 
Hon har med sig ett bildspel om vad regionen arbetar med när det gäller vården. 
Effektiv och nära vård – god och nära vård. 
Effektiv och sammanhållen vård – stöd av rätt kompetens. 
Samskapande – bli delaktig och kunna påverka sin vård. 
Hälsofrämjande – basen kunna lösa problemen själv – vårdcentrum för specialister, närvårdsplatser för enklare vård – fysioterapeuter, socialtjänst och elevhälsa. 
Från organisation – patientens fokus. Förstärkt geografiskt hälsouppdrag – Tierp och Gottsunda.
Vårdcentrum där det skall finnas jourverksamhet, utredning och barn och ungas psykiska hälsa, röntgen, vård i hemmet, hjälp med digitalt återbesök. 
Man har även börja med äldremottagningar där man inriktar sig på multisjuka 75+ för att minska inläggning på sjukhuset. Vill skapa kontinuitet och trygghet för 75+ med högre vårdbehov. 17 vårdcentraler ingår i ett pilotprojekt i Uppsala. 

Efter denna visning gavs tid för frågor som besvarades och Malin avtackades med en chokladask och en bok om UPS historia. Därefter återgick mötet till dagordningen. 

Budget för UPS 2022
Kassören går igenom budgeten och besvarar de frågor som kommer. Budgeten godkännes och läggs till handlingarna. 

Årsavgift för 2022
Förslag att årsavgiften för föreningar kvarstår på 2 kr/medl, mötet godkänner detta. 

Aktuella frågor
Valberedningens sammankallande Lars Borg tar upp frågan om att nominera till UPS. Det är föreningarna som skall nominera vilka man vill skall ingå i UPS styrelse, viktigt. 

Övriga frågor som mötet beslutar skall tas upp
Fanns inga inkomna för dagen. 

Avslutning
Ordförande avslutar mött med att tacka tolkarna och personalen i Korskyrkan med varsin chokladask och tackar sedan alla mötesdeltagarna för sin medverkan i mötet.