Detta var underrubriken på terminens första möte måndagen den 25 augusti på Storgatan 11. Planarkitekt Brita Christiansen från kommunens kontor för samhällsutvecklig informerade om pågående planarbete för att förändra innerstaden. Stadskärnan är en del av innerstaden.

Arbete pågår med stadsplaneringen, bl. a Mikalesparken, är en av sju pågående utredningar och nya strategier utvecklas i första hand fram till 2030. Det gäller:

  • trafiken, cykelstråk, parkeringar;
  • det offentliga rummet, parker, torg, arkitektur, UL;
  • stadsliv där bottenvåningarna i huset planeras för butiker, serveringar, kultur;
  • miljön, luften, spårbunden trafik, stomlinjer.

Dialog med kommuninnevånarna genomfördes under våren på Mötesplats Stora Torget och under april månad utställningar på biblioteken. Ca 500 svar kom in från allmänheten.

Under mötet på Storgatan ställdes frågor huruvida miljö- och riskanalys gjorts, ev. översvämning av Fyrisån (med närliggande stadsarkiv), parkeringsmöjligheter, hur tar man sig över Uppsalas mest trafikerade gata – Kungsgatan, hur ska de som inte kan gå komma till centrum, kommunikationen in mot centrum från Resecentrum med korsande bussar och cyklar, framkomlighet för rollatorer och rullstolar för handikappburna (kullersten).

Av svaren framkom att man tittar på att bygga parkeringshus utanför centrum men kan även tänka sig P-hus vid Katredalskolan och vid Resecentrum, kullersten läggs vid historiska platser och man undviker att lägga dem på gångstråk, kanske att gående ska ha företräde på Kungsgatan och att man tittar på riskerna med översvämningar, kanske kan husen invid Fyrisån lyftas från markplan.

Förtätningen av innerstaden styrs av ekonomin, invånarna får bättre underlag för service. Frågan ställdes: vill alla in till centrum ?

UPS har stridit för att få utredningar om färdtjänst och kollektivtrafiken, kontakten med gatukontoret har ej fungerat, via Kommunal Pensionärsrådet (KPR) får UPS bättre information.

UPS, vars uppgift är att bevaka gruppen äldres intressen, har inte beretts möjlighet att titta på förslagen och det framhölls att kommunens samråd är konstgjord andning. Den första informationen erhöll UPS via ett möte i KPR efter att samrådstiden var över. Handikapporganisationerna har inte givits möjlighet att påverka men enligt Brita Christiansen har man tagit till sig de synpunkter som framkommit under arbetets gång och man har redan kanalerna för samråd. Många av frågorna går dock inte att lösa i en översiktsplan utan kommer att klargöras i detaljplaner.

Möjligheter till förnyat samråd sker under våren och beslut beräknar kommunen ta i december 2015.


Ewon Enqvist