Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller från årsskiftet och fyra år framåt. Kommunfullmäktige uppdaterar och beslutar om styrdokumentet varje år. IVE beskriver de inriktningsmål som finns för alla områden där kommunen är verksam. Nämnderna har fyra år på sig att uppnå målen. Det är upp till varje nämnd att bestämma hur målen ska nås.

Styrdokumentet beskriver även uppdrag som nämnder och styrelser ska genomföra. Här finns också ägardirektiv till produktionsstyrelser och kommunalt helägda bolag.

Förslag till IVE 2013-2016

Kommunstyrelsen beslutade om ett förslag till IVE 2013-2016 den 23 maj. Förslaget kommer att ytterligare behandlas av kommunfullmäktige.
Läs förslag till IVE 2013-2016

UPS har inför behandlingen i fullmäktige avgivit avgivit ett yttrande som finns att läsa här. Yttrande över IVE