Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller från årsskiftet och fyra år framåt. Kommunfullmäktige uppdaterar och beslutar om styrdokumentet varje år. IVE beskriver de inriktningsmål som finns för alla områden där kommunen är verksam. Nämnderna har fyra år på sig att uppnå målen. Det är upp till varje nämnd att bestämma hur målen ska nås.

Styrdokumentet beskriver även uppdrag som nämnder och styrelser ska genomföra. Här finns också ägardirektiv till produktionsstyrelser och kommunalt helägda bolag.

>> Förslag till IVE 2014-2017