Gun-Britt Trydegård: socionom, kurator inom bl a psykiatrivården, utbildat personal på alla nivåer. Disputerade 2000 på äldreomsorgens framväxt, jämförande studier i 290 kommuner. Därefter forskning ur socialpolikitiskt perspektiv.

Den svenska äldreomsorgen internationellt erkänd:

  • huvudsakligen skattefinansierad
  • avlastar familjen ansvaret  (kvinnor kan förvärvsarbeta)
  • tillgängligt för alla
  • laglig rättighet
  • god kvalitet
  • offentligt ansvar  (ser olika ut i kommunerna)

Har hemvårdstanken gått lite över styr ?
Kommer det tecken i tiden som visar att den svenska modellen krackelerar, fler äldre över 80 år, färre får hjälp. Hjälpen från anhöriga ökar, privat köpt hjälp ökar.

Socialstyrelsens lägesrapport 2011 i Uppsala 14 % av 80-åringar på äldreboenden och 23% har hemhjälp. Tröskeln är att man saknar anhöriga och är mycket sjuk.

Familjen blir ersättningen till hemhjälpen. Mer än 90 000 kvinnor och 50 000 män i landet minskar arbetstiden eller lämnar sitt arbete p g a att de vårdar sina föräldrar, många av dem har låg utbildning.

En av tio äldre vill ha hjälp av sina barn, dock inte med dusch och att byta blöjor. I dag gör anhöriga större insatser än hemtjänsten.

När RUT-avdraget kom 2007  köpte 8%  tjänster med RUT-avdrag och 9% av dem har hemtjänst. Det blev billigare med RUT än med hemtjänst i kommunal regi.
LOV kom 2008. Mer än 50% av kommunerna har all äldreomsorg i kommunal regi. Valet av privat vård går mest på prisnivån, 20% av kommunerna väljer på kvalitet. LOV blev valfrihet för kommunerna inte för den enskilde. Stora företag dominerar, kommunerna generösa med pengar men har dålig kontroll på vården. Nya bolag ersätter de gamla skapar bristande kontinuitet och det är svårt att få företag till små kommuner. Privata företag kan erbjuda ”tilläggstjänster” genom RUT. Det får inte kommunala göra.

Tillsynsmyndigheter är Konkurrensverket, Tillsynsmöjligheten på Socialstyrelsen. IVO tar emot Lex Sara och Lex Maria anmälningar.

Hur har det blivit för de äldre ?
Positivt att få välja men viktigare är innehållet i tjänsten. Man kan välja nischade företag, språk, kultur, religion.  Socialstyrelsen anser att svaga grupper missgynnas av kundvalet: demenssjuka, bräckliga, utan anhöriga, lågmälda, annat språk.

Inom hemtjänsten byter 5% under ett år, mest p g a att företagen upphört.

Omsorgens kvalitet ger en spretig bild:

  • fler timanställda
  • fler kan välja mellan två maträtter
  • fler deltar i individuell plan för omsorgen.
  • Nöjd kundmätning ger inte en entydig bild.

Stockholm har 60% privat regi och Göteborg 0% – ingen skillnad i kvalitet.

Socialstyrelsens Öppna jämförelser visar för Uppsalas del röda/gula siffror i hemtjänsten. Om man ser till helheten har Uppsala plats 236 av 285 – Inga gröna siffror alls.

Siffrorna för äldreboenden i Uppsala ger röda siffror för helheten plats 189 av totalt 262. På en punkt har Uppsala grön siffra nämligen på brytpunktssamtal = ”att du ska dö”.

Detaljer redovisas i bilagda bilder från Trydegårds föredrag.

Ewon Enqvist

 

>> Läs Gun-Britt Trydegårds presentation (PDF).

>> UPS sammanställning av siffrorna från ”Öppna jämförelser” för Uppsala kommun.