Komplettering av svar på Fördjupad Översiktsplan ( FÖP ) för de sydöstra stadsdelarna av Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS  20210405

Vi har studerat den nya planen med bilagor och sett samrådsredogörelsen.
Uppsala kommun framhåller särskilt att den nya stadsdelen ska vara hållbar. Vi har därför lagt vikten vid att se vad WSP, som sägs vara ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag skriver i sin nya Hållbarhetsbedömning till den omarbetade FÖPen:

För att säkerställa att samtliga aspekter av hållbar utveckling integreras i planarbetet har kommunen valt att integrera miljöbedömningen i en bredare hållbarhetsbedömning. Syftet med hållbarhetsbedömning är att bidra till en helhetssyn och hållbarhetsanpassning i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen.
Byggandet av en ny stadsdel och ny infrastruktur kommer att medföra stora utsläpp av klimatgaser.
Planförslagets mål är att skapa världens första klimatpositiva stadsmiljö med hjälp av innovativa tekniska försörjningssystem. För måluppfyllelse krävs tekniska lösningar som ännu inte finns varför påverkan på klimatutsläpp inte går att bedöma.
Större delen av planområdets skogsmarker, inklusive våtmarker, tas bort. Därmed försvinner en stor del av dagens koldioxidsänka.
En stor del av dagens vatten- och temperaturreglerande funktion försvinner. Det finns en översvämningsproblematik inom planområdet som behöver hanteras i fortsatt planarbete.
Planförslaget innebär att föroreningsbelastningen till Fyrisån och Sävjaån kommer att öka.
Planförslaget bedöms sammantaget innebära stora negativa konsekvenser för naturvärden och ekologiska samband. Den huvudsakliga delen av ny bebyggelse sker i barrskog med höga naturvärden. När denna skog försvinner ger det en negativ påverkan på ekologiska samband, framför allt för arter knutna till grov tall.
Genom sin omfattning bedöms planförslaget, trots den anpassning som gjorts, innebära en risk för stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och landskap. Denna bedömning motiveras framför allt av den påverkan som en ny förbindelse över Fyrisån medför. Upplevelsen av det lugna och av stadsmiljön opåverkade odlingslandskapet vid Fyrisån, som omfattas av landskapsbildsskydd kommer att påverkas starkt negativt av en bro.
Sammantaget bedöms en ny bro i detta läge, oavsett utformning, innebära risk för stora negativa konsekvenser för kulturmiljövärden i och med den direkta och indirekta påverkan på värden som kan kopplas till riksintresset och landskapsbildskyddet.
Det finns även en risk för påverkan på vattentäkten Uppsalaåsen.
FÖP:en medför negativa konsekvenser för berörda Natura 2000-områden samt ett stort antal riksintressen och andra skyddade områden.
Ett så omfattande utbyggnadsprojekt som detta, till övervägande del på orörd mark, medför oundvikligen negativa konsekvenser för många miljöaspekter, se Tabell 6. De största negativa konsekvenserna som FÖP:en medför rör naturvärden och ekologiska samband samt kulturmiljö och landskap.
Planförslagets mål om låga boendekostnader står i konflikt med strävan att maximera intäkterna från markförsäljning.
Planförslaget innebär att omfattande förändringar kommer ske för de som redan bor i planområdet. Identitetsskapandet från den lantliga karaktären och det som för de boende idag är det naturnära läget kommer drastiskt att förändras. Förändringen kan komma att uppfattas negativ av de som identifierar området med de lantliga värdena.
Planförslaget medför att möjligheten till rekreation försämras för boende i befintliga bostäder inom planområdet.
En utbyggnad av 10 000 bostäder inom planområdet tar sannolikt mindre mark i anspråk än planförslagets utbyggnad om 20 000 bostäder. Därmed finns större förutsättningar att undvika intrång i områden med höga natur- och kulturvärden.

Ovanstående bedömning, som vi delar, leder oundvikligen till att man inte kan tillåta byggande av 21 500 bostäder i det aktuella området i sydöstra stadsdelarna.

Ca 10 000 bostäder kan få planeras på utvalda lämpliga ställen med de redan boendes inflytande och utvärderas med avseende på alla negativa konsekvenser.

Vi vill inte ha en bro med spårvagnstrafik i naturreservatet Å-rike Fyris.

Uppsalabor bör få möjlighet att se modeller, gå på guidade turer i området, diskutera med kommunanställda och politiker om alternativa planer efter karantän pga pandemin. Det är en medborgerlig rättighet i ett så här omfattande förslag till utbyggnad av vår stad.

Vi kan alltså inte heller nu acceptera denna plan.

För Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS
Stadsplanegruppen genom

Inger Sjöberg
sjoberginger@telia.com