Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12

Deltagare
ÄLN
Eva Adler (MP)

ÄLF
Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Giovanni Pilichi kvalitetsansvarig färdtjänst, Marja Hedin avd. chef, Andre Johansson larmsamordnare, och Viktor Granvald statistiker

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, och Sven-Olov Larsson

HSO
Ingor Lind

01. Inledning
Eva Adler 1:e vice ordförande hälsar välkommen till dagens möte.

02. Fastställande av föredragningslista
Punkt 13 utgår och ersätts med Äldreombudsmannen. I övrigt fastställs föreliggande föredragningslista.

03. Färdtjänstbeställningar efter klockan 22.00, hur långt har arbetet kommit?
Det pågår inget arbete då det blir en för dyr administration. Det är beställningar nattetid. Beställningar efter klockan 22 och nattetid kan tidsbeställas i förväg och via sjukresor.
En app för beställningar finns på prov.

04. Redovisning av projektet Rehabiliteringskedjan
Förvaltningen redogör för projekt Rehabkedjan- från slutenvård till hemmet. Se bilaga 1.
UPS påtalar behovet av en utvärdering om ca 1,5 år för att se hur denna organisation fungerar. Utifrån UPS horisont har välfärdsteknologin stannat av. Under 2019 förväntas ny teknologi avspeglas i budgeten

05. Har förekomsten av trycksår minskat
Förvaltningen visar aktuell statistik gällande trycksår, se bilaga 2. I Senior Alert finns undersökningar gällande trycksår.

06. Användandet av sömn/lugnande medel på boenden
Förvaltningen visar aktuell statistik gällande sömn/lugnande medel, se bilaga 2. Användandet av ”olämpliga läkemedel” har minskat och därmed också fallolyckor. Under hösten kommer förvaltningen att driva ett större projekt gällande fallolyckor.

07. Trygghetslarm – över mobiltelefoni
En digitalisering pågår med IP-larm som kommunicerar via internet. Det mobila nätet har dålig täckning i vissa områden. Det finns även GSM-larm som är ett fristående kit som kan erhållas vid speciella fall. Om brukaren ska vistas tillfälligt i annat län så kan befintligt larm användas där, efter kontakt med Seniorguiden.

08. Specialistteam istället för korttidsplatser
Förvaltningen redogör för Trygg hemgång. Se bilaga 3.

09. Träffpunkten Storgatan 11- framtiden
Förvaltningen informerar om att diskussioner pågår om avtal. UPS efterfrågar en kontaktperson som det tidigare har funnits på förvaltningen.

10. Det kommunövergripande arbetet med att motverka våld i nära relationer, ingår anhörigvården i det arbetet?
Förvaltningen: Under hösten 2018 kommer det att bli utbildningar först för chefer och därefter för medarbetare.
UPS önskar information om detta en gång om året.

11. Hjärtstartare på trygghetsboenden och träffpunkter
Förvaltningen: Det är fastighetsägaren som äger frågan om hjärtstartare.

12. Internetuppkoppling – Wifi på kommunens boenden
Gällande LOV-boenden så har fastighetsägaren ansvaret. Gällande LOU så har kommunen ansvaret. Det finns en inlämnad lista på behov och en gemensam plan, men upphandlingen står still.

13. Äldreombudsmannen
UPS undrar hur Äldreombudsmannens arbetsbeskrivning ser ut.
Förvaltningen: Den nya Äldreombudsmannen börjar 1 juli 2018. Arbetet kommer delvis att bli som tidigare. Hon kommer att ingå i Äldrevänlig stad och fysiskt sitta med den personalen.

Samtliga önskar varandra en skön och avkopplande sommar. Nästa möte är den 18 september 2018.

Vid anteckningarna
Annie Arkebäck Moren, nämndsekreterare