Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-06-13

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Gunn-Henny Dahl direktör, Frida Högberg utvecklingsledare och Jenny Söderlund verksamhetsutvecklare

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Karin Näslund-Westman, och Sven-Olof Larsson

HSO
Ingor Lind

01. Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.
Under övriga frågor upptas information om Höganäs, Lillsjögården, Tavastehus och Glimmern.

UPS frågor

 02. Hur kommer äldrenämnden att arbeta med SKL:s rapport angående kvalitet i äldreomsorgen?

Gunn-Henny Dahl redovisar pågående arbete:

– Förvaltningen har bemanningskrav och andra krav som är viktiga inom området.

– Arbete pågår med att ytterligare stärka dokumentation och genomförandeplaner.

– Nämndbeslut finns att demensavdelningar ska vara bemannade dygnet runt.

– Bra uppföljningsprocess på individ och avtalsnivå.

Arbete framåt:

– Bra underlag ”nuläge bemanning”.

– Tydliggöra bemanningskraven ytterligare i förfrågningsunderlagen.

– Se över uppföljningsprocessen och samverkan mellan individ och avtalsuppföljning.

– Fördjupa arbetet med innovationslösningar och digital utveckling.

– Se över och lägga upp en planering för implementeringsarbetet inom äldreförvaltningen och hos utförarna.

Presenterat materialet skickas via e-post till mötesdeltagarna.

03. Hur kan kommunen effektivisera hemtjänsten?

Jan Ask: I fredags gick KPR igenom Mål och budget 2017 och där framkom att endast hälften av medarbetarna har utbildning och att det kan vara upp till 19 personal som besöker en vårdtagare.

Gunn-Henny Dahl: Det skiljer inget mellan egen regi och privata utförare.

Det är stora volymer inom egen regi. Det ska ske en satsning på cheferna inom hemtjänst och vård. Det måste även byggas karriärvägar för undersköterskorna så att de stannar kvar i vården.

Jan Ask: Kommunen ska inte jämföras med entreprenörer. All personal inom hemtjänsten måste ha utbildning, och det ska inte vara 19 personal på en vårdtagare.

04. Hur arbetar verksamheterna med trycksår? Hur ser statistiken ut och vilken utbildning har medarbetarna för att kunna komma tillrätta med detta stora problem?

Frida Högberg: Alla verksamheter arbetar med Senior Alert. Nortonskalan används som bedömning vid trycksår. För särskilda boenden anordnades det utbildningar 2015. Hela våren har det utbildats i Senior Alert, men ytterligare satsningar behövs.

05. Gränsen för att räknas som fattigpensionär

Punkten utgår och återkommer 19 september 2017.

06. Stimulansbidrag för ökad bemanning, hur ser bidraget ut och vilken fördelning sker för 2017?

Frida Högberg: Alla stimulansmedel är fördelade efter storlek på verksamhet.

Av totalt 33.7 miljoner har egen regi tilldelats 18.5 miljoner och privata utförare 15.2 miljoner. För närvarande pågår arbete med att undersöka hur utdelade stimulansmedel ska kunna följas upp på ett bra sätt. En uppföljningsenkät är klar i sommar.

07. Vilken utbildning har personalen i hemtjänsten för att upptäcka hög alkoholkonsumtion hos vårdtagarna?

Jenny Söderlund: Det pågår ett projekt inom äldreomsorgen ”Psykisk (o) hälsa äldre” där äldre och missbruk ingår som en del. Det handlar om att våga se och att våga fråga.

De flesta undersköterskorna har gått utbildningen. Många har utbildningen som introduktion till nyanställda. Olika konferenser har anordnats på UKK med teman som psykisk ohälsa, missbruk, undernäring och trycksår. Alla konferenser är inspelade och kan ses på utförarwebben.

08. Hur ser nämnden på framtida lokaler för den centrala Träffpunkten i Uppsala (nuvarande storgatan 11) vad avser verksamheten?

Jan Ask frågar politiken om de vill ha en central träffpunkt, och de svarar ja.

Övrig information i frågan skickar förvaltningen via e-post.

09. Övriga frågor

Gunn-Henny Dahl lämnar aktuell information om Höganäs, Lillsjögården, Tavastehus och Glimmern.

 

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare